Klosser Innovasjon vil bidra til at Innlandet skal nå sitt ambisiøse mål om å bli et sirkulært grønt vekstfylke, et mål som nylig ble lansert av Innlandsporteføljen. På hvilke områder er det Klosser bidrar, og hvordan kan vi gjøre en forskjell?

Innlandsporteføljen lanseres

PORTEFØLJE: Inga Blæsterdalen hos Statsforvalteren innledet om Innlandsporteføljen.

Innlandsporteføljen er samarbeidsprosjektet som er satt i gang for å vise at Innlandet er på riktig
vei mot 2030. Her er det satt ambisiøse mål:
• Redusere klimautslipp med 50 prosent
• Øke verdiskapingen med 40 milliarder kroner
• 10.000 nye grønne arbeidsplasser
• Øke eksporten med 26 milliarder kroner

Hvilke satsingsområder har Innlandsporteføljen plukket ut?

Innlandsporteføljen har samlet de mest innovative, lønnsomme og sirkulære innovasjonsprosjektene i Innlandet, og har plukket ut fire satsingsområder med egne verdiforslag. Dette er verdiforslagene Innlandet skal gå for:

1. Den grønneste fastlandsindustrien
2. Nasjonal hub for landbruksteknologi
3. Ledende sirkulære biohuber
4. Tech Valley

Klosser Innovasjon er godt i gang med arbeidet innenfor alle disse områdene, og vil også framover bidra bredt for at Innlandet skal lykkes med sine valgte verdiforslag.

Slik er det Klosser Innovasjon allerede bidrar – og skal bidra – innen de fire utplukkede satsingsområdene:

1. Den grønneste fastlandsindustrien

Gjennom tett samarbeid med industriklyngen 7sterke, den bærekraftige matklyngen NCE Heidner Biocluster og industrinettverket 6kloke, er Klosser en pådriver for innovasjon og utvikling i industrien. Vi bidrar til grønn industrivekst og økt eksport.

Dette skjer gjennom å legge til rette for innovasjonsløft i enkeltbedrifter, klyngebaserte utviklingsprogram og bygging av sterke allianser med nasjonale og internasjonale FoU- og innovasjonsmiljø. Vi har også en spisset satsning på agrifoodtech for industrialisering av teknologibedriftene.

Les mer om NCE Heidner Biocluster
Klosser Innovasjon fasiliterer NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Les mer om 7sterke

Les mer om 6kloke – Langsiktig og bærekraftig utvikling

Innlandsporteføljen lanseres

MANGE MED: Fra lanseringen av Innlandsporteføljen 6. juni 2023.

2. Nasjonal hub for landbruksteknologi

Landslaget for AgriFoodTech skal samle de beste bedriftene med størst potensial for å lykkes internasjonalt, for å bistå med skalering og internasjonalisering. Klosser vil bidra til at de bedriftene med størst potensial innen sin teknologi for utnyttelse av bioressurser, skal lykkes internasjonalt med skalering og internasjonalisering.

Dette er teknologier og løsninger innen både agritech og foodtech, som droner, presisjonsjordbruk, avl og gentikk, samt nye proteinkilder, vertikalt jordbruk og bruk av satellittdata.

Les mer om Agrifoodtech – Vekstområde med stort eksportpotensial for norsk næringsliv

Innlandsporteføljen lanseres

NASJONAL HUB: Landslaget for agrifoodtech skal samle de beste bedriftene med størst potensial for å lykkes internasjonalt. Fra venstre Frank Larsen, adm.dir. i Klosser Innovasjon og Kristiane Haug Berg, leder agrifoodtech Klosser Innovasjon.

3. Ledende sirkulære biohuber

En sirkulær bio-hub er et nettverk av industrier og aktører som utnytter biologiske ressurser
på en bærekraftig måte. Det involverer samarbeid mellom ulike sektorer som landbruk,
matproduksjon, bioenergi og avfallshåndtering for å skape en sirkulær økonomi.

Sirkulære Solør

I Sirkulære Solør ser vi på hvordan bedriftene kan bruke ulike restressurser på en klokere måte. Industrien gjøres grønnere samtidig som det skapes helt nye forretningsmodeller.

Les mer om Sirkulære Solør – Viste stor interesse for sirkulære Solør

SIRKULÆRE SOLØR: Espen Svenneby fra Forestia presenterte planer og mål for Sirkulære Solør, som er en av de sirkulære hubene det skal satses på, i følge Innlandsporteføljen. Arbeidet i Sirkulære Solør ledes av Klosser Innovasjon.

Granli i Kongsvinger

En annen sirkulær hub er Granli i Kongsvinger, hvor Klosser gjennom flere år har jobbet med en mulig realisering. Dersom man lykkes med en internasjonal godsterminal, kan man realisere ny sirkulær industri ved hjelp av bærekraftig logistikk hvor restråstoff kommer inn på tog og industrialiseres til nye produkter.

Klosser Resiliens

Gjennom vårt egenutviklede program Klosser Resiliens™ har vi samlet beste praksis innen bærekraft og innovasjon, noe som gjør arbeidet med forretningsutvikling til en konkret og lønnsom prosess. Vårt strategiske rådgivningsteam ruster enkeltbedrifter og klynger til å håndtere skjerpede bærekraftskrav, utforske muligheter og bidra til at det skapes helt nye sirkulære forretningsmodeller. Klosser Resiliens™ er allerede kjørt hos en rekke bedrifter, med fokus på å gjøre bærekraft til bedriftenes innovasjonskraft.

 

Les mer om Klosser Resiliens – Bærekraftig innovasjon

4. Tech Valley

Med Tech Valley skal utvikling og bruk av ny teknologi løse problemstillinger og øke konkurransekraften. Fokus er på anvendelse av teknologi og cross-over innovasjon som eksempelvis cybersatsingen mot totalforsvar og samfunnssikkerhet, og teknologiske løsninger for industrien som automasjon, additiv tilvirkning, sensorikk, m.m.

Cybersikkerhet

Klosser Innovasjon er allerede i gang med å gi bedrifter et kompetanseløft innen cybersikkerhet. Dermed blir bedriftene mere robuste og bedre rustet mot cyberangrep.

Landbruksteknologi

Også landbruksteknologi er en del av Tech Valley, der vi gjennom vår agrifoodtech-satsing bistår norske teknologibedrifter til å lykkes med sin teknologi for utnyttelse av bioressurser. Dette er teknologier og løsninger innenfor både agritech og foodtech.

Teknologi i skogbruket

Gjennom EU-prosjektet Commect jobber Klosser med teknologi og konnektivet i skogbruket. I prosjektet ser vi på bevaring av naturmangfold og økt effektivitet gjennom bruk av teknologi, sammen med Telenor, Høgskolen Innlandet og flere andre partnere innen teknologi og verdikjeden skog.

CYBERSIKKERHET: I mars 2023 fikk en rekke bedrifter i NCE Heidner Biocluster tilbud om et kompetanseløft innen cybersikkerhet.
– Vi trenger robuste bedrifter i verdikjeden for mat. Skal Norge ha en god beredskap må man vite om sine svakheter utenfra, sier prosjektleder og hovedansvarlig for programmet Anja Løkken Stokke i NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon.

Genetikk

Genetikkselskapene Aquagen, Arctic Red, Geno, Graminor, Norsvin og TYR utgjør sammen et kompetansemiljø i verdensklasse innen bærekraftig avl og planteforedling. I tråd med sirkulærøkonomiske hovedprinsipper om å redusere ressursbruk, svinn og forurensning, forbedrer man egenskaper ved dyr og planter og får dermed en mer effektiv og lønnsom utnyttelse av ressursene. Dette må anerkjennes, og kompetansefortrinnene må ivaretas for å sikre framtidig norsk verdiskaping.

Les mer – Hele Norge eksporterer AgriFoodTech

Teknologi i skogbruket

Gjennom EU-prosjektet Commect jobber Klosser med teknologi og konnektivet i skogbruket. I prosjektet ser vi på bevaring av naturmangfold og økt effektivitet gjennom bruk av teknologi, sammen med Telenor, Høgskolen Innlandet og flere andre partnere innen teknologi og verdikjeden skog.

Hva er Innlandsporteføljen?

  • Et samarbeidsprosjektet som er satt i gang for å vise at Innlandet er på riktig vei mot målene i 2030. Målene som Norge har satt er å kutte ned utslippene med 55 prosent innen 2030, samt å lykkes med grønn verdiskaping og å øke eksporten med 50 prosent.
  • Et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. 6. juni ble resultatet av kartleggingen lagt fram, og det ble samtidig presentert hvilke satsingsområder og prosjekter som ble valgt ut til å være en del av Innlandsporteføljen per juni 2023.

Porteføljen består av konkrete samarbeidsprosjekter som næringsliv, klynger og forskningsmiljø kan sette ut i livet på kort til mellomlang sikt. Innlandsporteføljen legger også et viktig kunnskapsgrunnlag for en mer spisset og prioritert næringsutviklingsstrategi for hele Innlandet.

Det er næringslivet og relevante kompetanse- og fagmiljøer som må eie prosjektene og sørge for at de blir realisert. Rollen til fylkeskommunen, Statsforvalteren og Innovasjon Norge Innlandet er å støtte og gi fart til prosjektene blant annet gjennom offentlige støtteordninger og faglig kompetanse.

Les mer om Innlandsporteføljen: De viktigste grønne innovasjonsprosjektene