Våre vekstprosjekter

På områder hvor Klosser Innovasjon mener vekstpotensialet er stort, etableres og driftes egne prosjekter eller vi deltar i prosjekter sammen med våre mange samarbeidspartnere. Nedenfor kan du lese om noen av de spennende vekstprosjektene som Klosser Innovasjon for tiden er engasjert i.


Foto: NCE Heidner Biocluster/Rakel J. Berg

NCE Heidner Biocluster

Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster er et nøkkelprosjekt i Klosser Innovasjon, og et av våre viktigste instrumenter for å skape vekst og innovasjon. Medlemmene i den bransjespesifikke klyngen opererer innenfor grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Verdiskapingen skjer blant annet ved å gjennomføre prosjekter som adresserer problemer eller muligheter som er felles for flere eller alle av klyngens medlemmer.

Klyngen har sitt utspring i genetikkmiljøet på Hamar, hvor noen av verdens ledende bedrifter for innenfor avl av husdyr og matplanter er lokalisert. I dag er klyngen nasjonalt ledende innenfor sitt område, hvor medlemmene omfatter hele verdikjeden for mat- og fôrproduksjon og anvendelse av restråstoff.

Les mer

Arctic Red - landbasert oppdrett av røye

I Norge står akvakultur for en stor del av eksportinntektene og verdiskaping. Oppdrettsnæringen er i all hovedsak lokalisert ved kysten, men med utviklingen av landbaserte akvakulturanlegg er det ikke lenger noen grunn til det. I 2014 etablerte Klosser Innovasjon prosjektet Arctic Red hvor målet er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg for norsk arktisk røye, Salvelinus alpinus, en art som også lever i ferskvann.

Våre analyser viser at røyeoppdrett kan bli en svært attraktiv næring, som i Innlandet kan skape like store verdier som skogen.

Les mer

Kampen mot antibiotikaresistens

Utviklingen av antibiotikaresistens er en av de største utfordringene i moderne medisin. Antibiotika har i over 70 år vært avgjørende for behandling av livstruende infeksjonssykdommer, men overforbruk av medikamentene har ført til utviklingen av resistens. Dette kan gi lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet. Resistensutviklingen globalt er sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen.

Med vår kompetanse og vårt nettverk innen biomedisin og matproduksjon har Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster valgt kampen mot antibiotikaresistens som et satsningsområde.

Les mer

Sirkulærøkonomi og anvendelse av restråstoff

Klosser innovasjon engasjerer seg i prosjekter som bidrar til å redusere klimaavtrykkene. Ett av våre satsningsområder og kompetansefelt er utvikling av bærekraftige og sirkulære verdikjeder, spesielt anvendelse av restråstoffer og gjenbruk av materialer.

Les mer

Våre sirkulærøkonomiprosjekter

Våre sirkulærøkonomi-prosjekter


Insektsprotein som bærekraftig fôr

Soya utgjør hovedingrediensen i kraftfôr til husdyr og oppdrettsfisk. Sammen med en annen viktig proteinkilde; fiskemel, utgjør verdens enorme soyaproduksjon en belastning for miljøet. Problemet krever at vi finner alternative kilder til høyverdig protein som er bærekraftig og bra for dyrehelsen.

For tiden deltar vi i et internasjonalt prosjekt, KLIPP (KLImasmart ProteinProduksjon) som arbeider for å utvikle fôr basert på proteiner fra insektslarver. Insekter er en naturlig fôringrediens for flere husdyr som kylling og svin, men også for laksen. Grunntanken er å fôre opp larvene på restråstoff fra matvareindustrien og etter hvert matavfall.

Har du ideer til bærekraftig fôrproduksjon eller ønsker å delta i KLIPP?

Kontakt Nis Valentin Nielsen.

Fenolsyre fra potet som konserveringsmiddel

Fenolsyre er en type antioksidant som blant finnes i frukt og grønnsaker. Sammen med professor Knut Olav Strætkvern og HOFF SA kjører Klosser Innovasjon et prosjekt som utvikler en effektiv måte for ekstrahere fenolsyre fra restråstoffer fra potet. Fenolsyren kan potensielt benyttes som et naturlig konserveringsmiddel for mat. Målet er at fenolsyren skal inngå i et sirkulært bioøkonomisystem hvor et lavverdi-restprodukter som potetskrell og -saft foredles og gjenvinnes. Fremtidens helsebevisste forbrukere forventes å stille større krav til innhold av naturlige konserveringsmidler i maten vi spiser, og da kan fenolsyre være et naturlig valg.

Produserer du næringsmidler og ønsker å benytte naturlige konserveringsmidler?

Kontakt Nis Valentin Nielsen.

Nis Valentin Nielsen

Stilling: Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010
E-post: nis@klosser.no

Nis er utdannet innen bioteknologi fra Aarhus Universitet og har doktorgrad i biokjemi fra UiO. Som prosjektleder har han ansvar for innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi og bioteknologi. Nis har erfaring fra forskning og utviklingsarbeid innen medisinsk og bioteknologisk arbeid, og han har ledet forskningsprosjekter og publisert vitenskapelige artikler i Danmark og Norge. Som innovasjonssjef har han ansvar for innovasjonsprosjekter og nettverk med deltakelse av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. Han jobber også med kompetansemegling, som innebærer å koble bedrifter med relevante forskningspartnere og bistå med søknader. På fritiden går han på ski og på tur, elsker å reise til steder hvor det ikke er for varmt og liker å høre historier fortalt i en hyggelig atmosfære.

Nis Valentin Nielsen

Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010

Frank Larsen

Stilling: Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531
E-post: frank@klosser.no

Frank er bioteknolog med dr. grad fra Universitet i Oslo. Han er seriegründer innen bioteknologi og har jobbet i både store og små teknologiselskap både som forskningssjef og markedsdirektør. Frank var den aller første direktøren i Universitet i Oslo sitt selskap for kommersialisering av teknologi. I tillegg til å lede Klosser Innovasjon, har han en ekstrajobb ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser masterstudenter i bioøkonomi og biobusiness. Frank har et stort engasjement for å utvikle kunnskapsbasert næringsliv på Innlandet og reindustrialisering for høyere verdiskaping på Innlandets bioressurser.

Frank Larsen

Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531

Våre prosjekter innenfor industriell symbiose


Returtre

Overskuddstre fra byggeplasser og trevirke levert til avfallshåndtering går i dag i stor grad til varmegjenvinning. Av de cirka 2 millioner m3 returtre som ble registrert gjennom SSB i 2019, gikk hele 92 prosent til energigjenvinning. Kun 8 prosent gikk til materialgjenvinning, på tross av at det ligger potensielt store verdier i returtrevirke.

Sammen med Forestia, Sirkulære Solør og NIBIO, utforsker Klosser Innovasjon muligheten for å utvikle helt nye produkter fra returtre. Blant produktene vi ser på er wood-plastic, nye platebaserte produkter, nano-cellulose og biokjemi. Klossers rolle i prosjektet er å kartlegge det forretningsmessige potensialet, mens våre forskningspartnere ser på de tekniske mulighetene, krav til produktegenskaper osv. gjennom forsøk og litteratursøk/metastudier.

Ønsker du mer opplysninger om hvordan din virksomhet kan delta i prosjektet?

Kontakt Lars Gillund eller Regine Behrens Dyreng.

Lars Gillund

Stilling: Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496
E-post: lars@klosser.no

Lars er utdannet organisasjonssosiolog (cand.polit) ved NTNU, med etterutdanning innen innovasjon og kompetanseledelse.

Som daglig leder på Kongsvinger er han i tillegg ansvarlig for regionale utviklingsprosjekter i Klosser Innovasjon. Lars har jobbet med organisasjonsutvikling, innovasjon og strategisk kommunikasjon hele sitt yrkesaktive liv, og har hatt ansvar for mange store utviklingsprosjekter. Han har åtte års topplederfaring fra Kongsvinger kommune, og flere års erfaring som prosjektsjef for regionale utviklingsprogram med svært sterke resultater.

Han har spisskompetanse innen ledelse av komplekse utviklings- og innovasjonsprosjekter, endringsledelse, ledelse av strategiprosesser, strategisk kommunikasjon, teambygging, organisasjonsutvikling og myndighetskontakt.

Lars Gillund

Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine har designutdannelse fra Coventry University og masterfag i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har 25 års rådgivererfaring innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 15 årene har Regine hatt fokus på forretningsutvikling og DesignThinking med en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter skal ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. I Klosser Innovasjon trives hun godt i rollen som fasilitator, kompetansebygger og prosessdriver. Regine har ansvar for innovasjonsprogrammet Klosser Resiliens som tar utgangspunkt i bærekraftsmuligheter og -utfordringer. Hun har kontorplass i Elverum og  bistår også næringslivet som prosjekleder i biohuben Sirkulære Solør, 6Kloke (industriklyngen i Elverumregionen) og MoveCluster (sport og fritidsklynge).

På fritiden har Regine hatt mange styreverv i ulike lag og foreninger, særlig knyttet til idrett og kultur og sitter også som styremedlem i Elverum Vekst.

Regine Behrens Dyreng

Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350