Foto: NCE Heidner Biocluster/Rakel J. Berg

NCE Heidner Biocluster

Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster er et nøkkelprosjekt i Klosser Innovasjon, og et av våre viktigste instrumenter for å skape vekst, innovasjon og bærekraftig forretningsutvikling. Medlemmene i den bransjespesifikke klyngen opererer innenfor grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Verdiskapingen skjer blant annet ved å gjennomføre prosjekter som adresserer problemer eller muligheter som er felles for flere eller alle av klyngens medlemmer.

Verdensledende bedrifter innenfor avl av husdyr og matplanter er en del av næringsklyngen NCE Heidner Biocluster.

Klyngen har sitt utspring i genetikkmiljøet på Hamar, hvor noen av verdens ledende bedrifter for innenfor avl av husdyr og matplanter er lokalisert. I dag er klyngen nasjonalt ledende innenfor sitt område, hvor medlemmene omfatter hele verdikjeden for mat- og fôrproduksjon og anvendelse av restråstoff.

Klyngen NCE Heidner Biocluster har sitt utspring i genetikkmiljøet på Hamar, hvor noen av verdens ledende bedrifter for innenfor avl av husdyr og matplanter er lokalisert.

NCE Heidner Bioclusters reise

NCE Heidner Bioclusters historie startet i 2012 da Klosser sammen med avlsbedriftene på Hamar tok initiativ til å etablere en næringsklynge innenfor bærekraftig matproduksjon. Målet fra starten av var å kvalifisere for opptak i det prestisjetunge nasjonale klyngeprogrammet, NCE (Norwegian Centres of Expertise) som eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Kravene som måtte innfris var at klyngens fokus ble utvidet til å omfatte en større del av verdikjeden enn bare avl og genetikk. Som nasjonal klynge var det behov for å rekruttere medlemmer også utenfor Hamarregionen, og eksport skulle stå i sentrum for klyngearbeidet. For å berede grunnen for NCE, søkte Klosser samme år og fikk innvilget 5-årig finansiering gjennom klyngeprogrammets regionale satsning, Arena.

Arbeidet mot NCE-status

Midlene gjorde det mulig for Klosser å engasjere egen prosjektledelse for klyngen, slik at utviklingsarbeidet for å kunne oppnå NCE-status kunne starte. I samarbeid med klyngemedlemmene ble fem strategiske områder valgt ut:

  • Internasjonal kommersialisering
  • Digitalisering
  • Sirkulærøkonomi og bærekraft
  • Nye forretningsmodeller/strategi
  • Bioteknologi

Resultatet av klyngearbeidet ble i 2018 belønnet med anerkjennelsen NCE Heidner Biocluster. Etter 2018 har klyngen fortsatt utviklingen i tråd med markedets behov. NCE Heidner Biocluster har også startet nært samarbeid med klynger innenfor marin sektor for å kunne utnytte muligheter som ligger i klyngenes kompetanse og nettverk. En annet sentral satsning er AgriFoodTech som omhandler utvikling og bruk av deep-tech som digitalisering, kunstig intelligens og robotikk for bærekraftig produksjon av mat og fôr samt utnyttelse av restråstoff.

Klyngen NCE Heidner Biocluster opererer innen sirkulær bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Vi samarbeider med klyngene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation og Biotech North.

Brit Rønning Johansen

Stilling: Daglig leder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 976 31 870
E-post: brit@klosser.no

Brit har en mastergrad i næringsrettet bioteknologi fra Høgskolen i Innlandet med videreutdanning innen bærekraft, immaterialrett, innovasjon og forretningsutvikling fra Universitetet i Oslo, BI og UC Berkeley. Hun har erfaring fra arbeid med markedsanalyse og produktutvikling av legemidler og helseprodukter til apotek og dagligvarehandel, og har også jobbet mye med strategisk forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse av innovasjonsprosjekter. Brit jobber som daglig leder i NCE Heidner Biocluster og er ansvarlig for den strategiske og administrative utviklingen av klyngen.

Brit Rønning Johansen

Daglig leder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 976 31 870