Arctic Red - landbasert oppdrett av røye

Oppdrettsnæringen i Norge står for høy verdiskaping og store eksportinntekter, og er i hovedsak lokalisert ved kysten. Med utviklingen av landbaserte oppdrettsanlegg er det ikke lenger noen grunn til dette. Med store ferskvannsressurser og ferskvannsfisk som røye, kan fiskeoppdrett på land bli en vekstnæring også andre steder i landet.

Nye vekstbransjer

Norge trenger nye vekstbransjer for å få til omstillingen fra oljeøkonomien. En viktig del av dette er oppdrett av fisk, hvor Norge er verdensledende spesielt på laks. I 2012 tok Klosser Innovasjon initiativet til å satse på oppdrett av ferskvannsfisk og valget falt på Arktisk røye – eller fjellrøye som den også kalles. Det å flytte fisken på land i lukkede anlegg gir muligheter for næringsvirksomhet og verdiskaping for flere enn de som bor ved kysten.

Avlsprogrammet Arctic Red

Genetikk og avl er nøkkelen for å skape vekst i en oppdrettsbransje for røye. I 2014 etablerte vi prosjektet Arctic Red hvor målet er å legge til rette for etablering av landbaserte oppdrettsanlegg for norsk arktisk røye, Salvelinus alpinus, som er en subarktisk anadrom laksefisk som trives i ferskvann. Våre analyser viser at røyeoppdrett kan bli en svært attraktiv næring, og som har potensiale til å skape like store verdier som skogen i Innlandet.

I et eget oppdrettsanlegg på Rena gjennomfører Klosser et langsiktig prosjekt for å avle frem stamfisk med egenskaper som god helse, høy fôrutnyttelse/veksthastighet, senere kjønnsmodning og bedre kjøttkvalitet enn villfisk. Avl er helt nødvendig for å få god økonomi i fiskeoppdrett på land, og gjøres systematisk for alle husdyrarter (også laks).

Røyerogn fra landbasert oppdrett

Les mer om Arctic Red, og se bilder fra vårt oppdrettsanlegg, på Facebook-siden til Arctic Red

Avlsarbeidet og produksjon av stamfisk har nå kommet så langt at Klosser siden 2019 har levert rogn til en rekke røyeprodusenter i inn- og utland. Etterspørselen etter vår øyerogn av røye er stor, så er du interessert er det viktig å melde fra tidlig.

Bestill øyerogn av røye her

Hvorfor Arktisk røye

  • Arktisk røye er en art som egner seg spesielt godt til fiskeoppdrett på land. Den liker seg best i kaldt vann (god vekst mellom 9 og 12 ºC), og er den eneste ferskvannsfisken som fremdeles vokser selv om temperaturen nærmer seg 0 grader
  • Røya er en frisk, robust og rolig fisk som trives under høyere fisketetthet enn de fleste andre oppdrettsartene
  • Røye er en svært delikat matfisk. Den er rød i kjøttet som laksen, men med en mildere smak og finere tekstur grunnet kortere muskelfibre. Den klassiske «transmaken» som ofte oppstår i laks, er fraværende i røye
  • Røye kan tilberedes på alle vis, og gjør seg like godt som stekt, kokt, raket, gravet og røket som i sushi
  • Lokale matprodusenter i Norge har vist at røye er svært godt egnet som nisjeprodukt i markeder hvor betalingsviljen er høy. Dette kan gi gode marginer for oppdretterne
Gravet røye fra landbasert oppdrett

Vurderer du landbasert fiskeoppdrett?

Dersom du vurderer å starte med oppdrett på land, så er det mange faktorer som du må vurdere før du kan gå i gang med arbeidet. Dette er noe av det du bør tenke på:

Vanninntak

Hvor mye vann finnes det på eiendommen? Hva er vannkilden? Hvor mange kubikk med vann kan det tas ut per minutt? Må vannet pumpes inn eller kan det tas fra høyereliggende vannkilde? Finnes det en alternativ vannkilde? Hva er temperaturen gjennom året? Hvilken kvalitet er det på vannet?

Vannutslipp

Hvor kan vannet slippes ut igjen? Hvor mye utslipp tåler resipienten både i mengde og i innhold av nitrogen og fosfat? Utslippet fra akvakulturanlegget avhenger av hvor høy resirkuleringsgrad det er, og hvor mye fôr som brukes gjennom året.

Tomt og bygg

Hvor ser du for deg at anlegget skal ligge? Er den regulert for næringsvirksomhet? Er tomta stor nok? Kan man utvide senere? Er det vei til tomta?

Strategi, salg, markedsføring og distribusjon

Hva skal du selge? Skal du videreforedle fisken? Hvem er kunden? Hvordan er dine distribusjonskanaler? Skal du samarbeide med andre?

Størrelse og investeringsbehov

Hvor mye ønsker du å produsere? Hva ser du for deg skal være produksjonsvolum ved full drift? Hva er tilgangen din på kapital?

Kompetanse

Har du akvakulturkompetanse fra før? Eller blir det et helt nytt yrke? Det er egne kompetansekrav for drift av akvakulturanlegg.

Konsesjon

For å kunne begynne med akvakultur må man ha tillatelse/konsesjon fra offentlig myndighet. Etter at NVE har gitt konsesjon ift vanninntak og vannføring, er det fylkeskommunen som har ansvar for å sammenstille behandlingen av selve akvakulturkonsesjonssøknaden og som fatter vedtak for konsesjon.

Flere instanser

Herunder er det flere instanser som behandler søknaden under sine ansvarsområder. Mattilsynet vurderer biosikkerhet og dyrevelferd, Statsforvalteren vurderer utslipp under forurensingsloven og Fiskeridirektoratet har standarder for konstruksjon og rømmingssikkerhet på anlegget.

Klosser Innovasjon kan bistå

Lover og regelverk er dårlig tilrettelagt for fiskeoppdrett på land, noe som gjør det krevende å starte som oppdretter. Klosser Innovasjon arbeider tett med sektormyndighetene for å skape gode rammebetingelser som sikrer bærekraftig produksjon av røye.

Vil du bestille rogn? Eller lurer du på hvilket type anlegg som hadde passet for deg? Og hvilke leverandører som finnes på markedet?
Ta kontakt med: Karina Hauge Johansen

Karina Hauge Johansen

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 482 70 970
E-post: karina@klosser.no

Karina har en bachelor i husdyrvitenskap fra NMBU, og en internasjonal mastergrad i avl og genetikk gjennom NMBU og Wageningen Universitet i Nederland. Rett etter endt utdannelse begynte hun i jobben som forsker for røyeavlsprosjektet «Arctic Red» i Klosser Innovasjon, som hun nå er prosjektleder for. Her har hun ansvaret for avlsplanleggingen, drift og gjennomføring av rognproduksjon, samt at hun deltar i rekruttering av nye røyeoppdrettere. Klosser ønsker også å drive forskningsarbeid på røye, og Karina leder dette arbeidet gjennom søknadsskriving, design av forsøk og gjennomføring i samarbeid med forskningspartnere. På fritiden driver Karina med hest og konkurranse-ridning.

Karina Hauge Johansen

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 482 70 970

Dette er RAS

RAS-anlegg er en anleggstype som benyttes i stor grad over hele verden. RAS står for Recirculating Aquaculture Systems. RAS-anleggene er designet for å kunne produsere store mengder fisk med et relativt lavt vannforbruk.

Et avansert RAS-anlegg kan resirkulere vannet helt opp til 99 %. Hvor høy resirkuleringsgrad man trenger kommer an på hvor stort behovet for vannsparing er, og hvor stor kontroll på temperaturen man ønsker. Et fullskala RAS-anlegg er teknologisk krevende, og kan komme opp i svært høye investeringskostnader.

Alternativene til fullskala RAS er gjennomstrømningsanlegg, der vannet har et inn-ut prinsipp og ikke sirkulerer innad i anlegget. Et annet alternativ er en hybridløsning der noe av vannet gjenbrukes, men en har mindre vannutbytting og lavere teknologisk kompleksitet enn full-RAS. Disse kalles gjerne gjenbruksanlegg eller semi-RAS. Røye fungerer i alle systemene, men med ulike vekstkurver grunnet de forskjellige temperaturprofilene gjennom året som hvert av anleggstypene har.

Gjennom flere års arbeid har Klosser opparbeidet seg svært god kompetanse på områder som konsesjonssøknader, salgs- og markedskanaler og arbeid opp mot investorer. Vi har etablert et omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt og bistår seriøse aktører som vurderer fiskeoppdrett på land.

Vurderer du å bli røyeoppdretter?
Kontakt: Marie Moen Unneberg

Marie Moen Unneberg

Stilling: Inkubatorrådgiver
Telefon: 473 09 773
E-post: marie@klosser.no

Marie har bachelor i bioteknologi og master innen bioinformatikk og anvendt statistikk fra NMBU og Wageningen University. Hun har ni års arbeidserfaring fra næringsmiddelindustrien. Gjennom arbeid hos Nortura og Finsbråten har Marie hatt ansvar innen produktutvikling, produksjons- og prosessutvikling, emballasjeutvikling, logistikk, kvalitet og markedsføring. Hun har jobbet med prosjekter som tar for seg hele verdikjeden bra bås til bord. Som rådgiver i inkubatoren bidrar Marie til å skape og realisere innovasjonsprosjekter hos etablerte og nystartede bedrifter. Hun har spesielt ansvar for næringsmiddelindustrien, men jobber også inn mot andre prosjekter hvor det er behov for rådgivning, nettverksbygging og kompetanseheving. På fritiden er Marie glad i å bake og lage mat, samt å bedrive ulike friluftsaktiviteter med familien.

Marie Moen Unneberg

Inkubatorrådgiver
Telefon: 473 09 773

Er din bedrift innen en annen bransje? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper selskaper innenfor en rekke andre bransjer.