Våre satsingsområder

Klosser Innovasjon har spesielt fokus på å utvikle områder hvor Innlandets næringsliv har naturgitte fordeler eller har potensiale til å bygge konkurransefortrinn. Innenfor våre fire satsningsområder kan vi skilte med solid fagkompetanse, lang praktisk erfaring og gode referanser.


AgriFoodTech

AgriFoodTech er et vekstområde med stort eksportpotensial for norsk næringsliv. Klimaendringer, matmangel flere steder i verden og større krav til bærekraftig produksjon og matsikkerhet er viktige drivere for utvikling av ny teknologi for å fremstille næringsmidler fra jord til bord.

I Norge kan konkurransekraft bygges ved hjelp av teknologi som kunstig intelligens, sensorikk, robotikk osv. kombinert med vår unike kunnskap om sikker matproduksjon blant annet basert på minimal bruk av antibiotika og plantevernmidler. For at Norge skal kunne hevde seg i teknologitoppen, kreves det at vi utnytter kompetanse på tvers av regioner og fagdisipliner. Derfor har Klosser Innovasjon og vår næringsklynge NCE Heidner Biocluster, samt T:Lab, Mære Landbruksskole og Aggrator Inkubator Ås initiert en satsning for bygge et landslag med ambisiøse eksportrettede bedrifter innen AgriFoodTech.

Hovedmålet er å bidra til å utvikle en norsk AgriFoodTech leverandørindustri i verdensklasse. En viktig spin-off er å gi norske bønder tilgang på teknologi som gir de bedre lønnsomhet og samtidig bidrar til å sikre regional utvikling.

Her kan du lese mer om AgriFoodTech

Er du en ambisiøs AgriFoodTech-bedrift eller besitter du teknologi eller andre ressurser som landslaget har behov for?
Ta kontakt med: Frank Larsen

Frank Larsen

Stilling: Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531
E-post: frank@klosser.no

Frank er bioteknolog med dr. grad fra Universitet i Oslo. Han er seriegründer innen bioteknologi og har jobbet i både store og små teknologiselskap både som forskningssjef og markedsdirektør. Frank var den aller første direktøren i Universitet i Oslo sitt selskap for kommersialisering av teknologi. I tillegg til å lede Klosser Innovasjon, har han en ekstrajobb ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser masterstudenter i bioøkonomi og biobusiness. Frank har et stort engasjement for å utvikle kunnskapsbasert næringsliv på Innlandet og reindustrialisering for høyere verdiskaping på Innlandets bioressurser.

Frank Larsen

Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531

Re-industrialisering

Etablering av ny industri og omstilling av eksisterende industribedrifter er viktig både for nasjonal og lokal verdiskapning. Nasjonen Norge sjonglerer nå to omstillinger parallelt. Vi skal omstille vår olje- og gassproduksjon til annen industri, og omstillingen skal skje på en bærekraftig måte. Her ligger det store muligheter for vekst i Innlandet, og derfor har Klosser innovasjon et sterkt fokus på reindustrialisering.

Klossers avdeling i Kongsvinger er et fyrtårn for reindustrialisering. Her har vi et sterkt industriteam med lang erfaring fra mange bransjer, og kompetanse innenfor forskning og utvikling, lean produksjon, salg og logistikk. Gjennom vårt helhetlige opplegg fra inkubatortilbud til vekst- og omstillingsprogram, jobber vi sammen med bedrifter som har behov for omstilling eller skalering. Klosser bistår også bedrifter under etablering eller som vurderer relokalisering til vår region. Vi får gode tilbakemeldinger fra bedriftene som vi har samarbeidet med. Våre referanser inkluderer blant annet Vestres møbelfabrikk The Plus (Eidskog), Salsus kraft- og sausefabrikk (Kongsvinger), First Seafood fiskefabrikk (Kongsvinger), Arbaflame trepelletsfabrikk (Eidskog), Forestias returanlegg for trevirke (Våler) og Glamox fabrikk for belysningsløsninger (Grue).

Klosser har tilgjengelige ressurser og ønsker å tilby vår kompetanse for industribedrifter også utenfor Kongsvingerregionen.
Vil du høre mer om hvordan din bedrift og våre industrieksperter sammen kan skape mer innovasjon, vekst og lønnsomhet?
Ta kontakt med: Lars Gillund

Lars Gillund

Stilling: Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496
E-post: lars@klosser.no

Lars er utdannet organisasjonssosiolog (cand.polit) ved NTNU, med etterutdanning innen innovasjon og kompetanseledelse.

Som daglig leder på Kongsvinger er han i tillegg ansvarlig for regionale utviklingsprosjekter i Klosser Innovasjon. Lars har jobbet med organisasjonsutvikling, innovasjon og strategisk kommunikasjon hele sitt yrkesaktive liv, og har hatt ansvar for mange store utviklingsprosjekter. Han har åtte års topplederfaring fra Kongsvinger kommune, og flere års erfaring som prosjektsjef for regionale utviklingsprogram med svært sterke resultater.

Han har spisskompetanse innen ledelse av komplekse utviklings- og innovasjonsprosjekter, endringsledelse, ledelse av strategiprosesser, strategisk kommunikasjon, teambygging, organisasjonsutvikling og myndighetskontakt.

Lars Gillund

Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496

Woodtech & Biorefinery

Innlandet har Norges største skogareal (26%), og skogen står for en stor del av verdiskapingen og sysselsettingen i fylket. Analyser viser at det ligger et stort potensial for å ta ut større gevinster både i primærskogbruket og trelast- og trevareindustrien, samtidig som det ligger store muligheter i utvikling av nye produkter og materialer av råstoff fra skogen.

Utvikling av ny teknologi kan bidra til å realisere gevinstene. Gjennom vår spesialistinkubator vil Klosser Innovasjon være en støttespiller for bedrifter som utvikler teknologi for skogindustrien, og for bedrifter som utvikler høyverdiprodukter fra trevirke.

I tillegg til ordinære inkubatortjenester, har vi kompetanse til å bistå bedrifter med produktutvikling, skalering og internasjonalisering. Vil du vite mer om vårt tilbud for WoodTech-bedrifter?
Ta kontakt med: Ronny Olsson

Ronny Olsson

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 950 27 948
E-post: ronny@klosser.no

Ronny har solid erfaring fra industri og produksjon. Han har yrkesfaglig bakgrunn, med teknisk fagskole som grunnpilar, og har hatt ledende stillinger innen flere bransjer (aluminium, plast og bioenergi). De siste 10 årene før ansettelse hos Klosser Innovasjon jobbet han som daglig leder i en bioenergi-bedrift. Før dette jobbet han med automasjon og prosess.

Ronny har fokus på satsningsområdet bioøkonomi og industri i Kongsvingerregionen. Han har også jobbet mye med innflyttende næringsliv, og har vært med på flere store industrietableringer i regionen.

Ronny bor på Kongsvinger sammen med familien på fire, der jakt og fiske preger fritiden.

Ronny Olsson

Forretningsutvikler
Telefon: 950 27 948

Bærekraft

Et stadig økende internasjonalt fokus på bærekraft gjør at bedriftene stilles overfor nye krav fra kunder, investorer og myndigheter. Mange bedrifter opplever det grønne skiftet som krevende, men en grønn omstilling kan også bidra til innovasjon og økt konkurransekraft. Klosser ønsker å være en viktig støttespiller for bedrifter i omstillingsprosessen.

Derfor har vi utviklet programmet Klosser Resiliens som setter fokus på bærekraft gjennom innovasjon. Med utgangspunkt i beste praksis innen bærekraftig omstilling og innovasjonsprosesser, tilbys den enkelte bedrift skreddersydde workshops og veiledning i å analysere, prioritere og iverksette tiltak for økt bærekraft i egen virksomhet. Programmet gjør det enkelt å komme i gang med og lykkes med en bærekraftstrategi. Resultatet av resiliens-programmet er at omstillingsarbeidet blir konkret, relevant og ikke minst gjennomførbart for bedriften.

Les mer om programmet og hør fra noen av våre fornøyde kunder.
Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med: Brit Rønning Johansen

Brit Rønning Johansen

Stilling: Daglig leder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 976 31 870
E-post: brit@klosser.no

Brit har en mastergrad i næringsrettet bioteknologi fra Høgskolen i Innlandet med videreutdanning innen bærekraft, immaterialrett, innovasjon og forretningsutvikling fra Universitetet i Oslo, BI og UC Berkeley. Hun har erfaring fra arbeid med markedsanalyse og produktutvikling av legemidler og helseprodukter til apotek og dagligvarehandel, og har også jobbet mye med strategisk forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse av innovasjonsprosjekter. Brit jobber som daglig leder i NCE Heidner Biocluster. Brit bruker det meste av fritiden med familien, er opptatt av miljø og samfunnsutvikling og er initiativtaker for felles foreldreutvalg for barnehagene i Hamar kommune.

Brit Rønning Johansen

Daglig leder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 976 31 870