Skal du starte AS? Vi har hjulpet en rekke gründere med å etablere sitt eget selskap. Her gir vi deg en guide til hvordan starte bedrift på en god måte.

For å stifte og drive et aksjeselskap er det mange krav og formaliteter du må forholde deg til. Her vil vi gå gjennom hvordan starte et AS, hvilke forberedelser du bør gjøre og ulike nøkkelbegreper som stiftelsesdokument, selskapsregistrering og aksjekapital. Vi vil ta deg gjennom de ulike stegene fram mot ditt eget selskap.

Hva er aksjeselskap?

Et aksjeselskap (AS) er en type selskap regulert av lov der eierne har aksjer, og deres personlige ansvar er begrenset til verdien av aksjene de eier. Dette betyr at de ikke er personlig ansvarlige for selskapets gjeld utover sin eierandel så lenge daglig leder, styret og eiere har fulgt aksjeloven.

Aksjeselskap er den mest populære foretaksformen i Norge ifølge tall fra SSB. Et aksjeselskap må ha betegnelsen «aksjeselskap» eller forkortelsen «AS» foran eller bak foretaksnavnet. For å kunne starte et AS, må du betale en aksjekapital på minst 30.000 kroner. Aksjekapitalen er selskapets egenkapital, og brukes til å finansiere investeringer og drift i oppstartsfasen, før selskapet får inntekter.

TA KONTAKT: Har du en innovativ forretningsidé med stort vekstpotensial? Er du i tvil om du skal etablere et AS eller ikke? Ta kontakt med oss - vår inkubator har lang og bred erfaring innen oppstart, drift og utvikling av selskaper.

Forberedelser

Før du starter et AS, er det viktig å gjøre noen forberedelser. Det viktigste er kanskje hva bedriften skal gjøre og hvordan du skal tjene penger. Det er også viktig å utarbeide en forretningsmodell og sørge for at du har tilgang på nok kapital.

Når dette er klart må du bestemme deg for et navn på din nye bedrift, og du må ta stilling til om AS som organisasjonsform er det du ønsker.

Du må også bestemme deg for navn på selskapet – et navn som må inneholde minst tre bokstaver og som må være unikt i Brønnøysundregistrene. Sjekk om et bedriftsnavn er ledig på Brønnøysundregistrenes nettsider eller på Navnesøk.

Du må også ta en vurdering på om du skal starte selskapet alene eller sammen med noen. Dette fordi du må oppgi om det kun er du som skal eie selskapet eller om det er flere eiere. I et aksjeselskap med kun en eier (aksjonær), kan en og samme person både være aksjonær, styreleder og daglig leder.

Stifte selskapet

Når du har gjort alle forberedelsene, så kan du begynne å stifte selskapet. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema i Altinn eller hos Brønnøysundregistrene. For å starte et aksjeselskap må stifterne opprette et stiftelsesdokument. Stifterne er de som skal eie selskapet og som tegner aksjene i det. Stiftelsesdokumentet er et juridisk dokument som beskriver selskapets organisasjon og styre. Hvis selskapet velger å ha revisor må dette gå frem av stiftelsesdokumentet.

Trenger du aksjeeierbok aksjonæravtale, arbeidsavtale eller mal for likviditetsbudsjett? Klikk på denne lenken så kommer du til Altinn som har samlet dette for deg.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Det skal også inneholde antall aksjer hver av stifterne skal tegne, beløpet som skal betales for hver aksje og tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd. Stiftelsesdokumentet skal også opplyse om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre, om selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen eller ikke og selskapets vedtekter.

Vedtekter

Selskapets vedtekter skal minst inneholde:

  • selskapets foretaksnavn
  • kommunen selskapet er hjemmehørende i
  • selskapets formål
  • aksjekapitalens størrelse
  • aksjenes pålydende

Et selskap kan selv bestemme å ha andre vedtekter i tillegg til de paragrafene som er obligatorisk.

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst. Det skal også stå i vedtektene dersom selskapet skal ha flere daglige ledere. For øvrig er det aksjeloven som regulerer andre forhold, oppgaver, ansvar og plikter som daglig leder, styret og aksjonærer har.

Hva er aksjekapital?

Dersom du skal starte AS, så må du betale en aksjekapital på minst 30.000 kroner. Aksjekapitalen er selskapets egenkapital, og brukes til å finansiere investeringer og drift i startfasen. Be banken du benytter om å opprette en bedriftskonto (lydende på selskapets navn under etablering), betal inn aksjekapitalen og be om en bekreftelse på dette fra banken.

Disse pengene kan du ikke ta ut igjen fra selskapet, men du kan benytte de til å betale stiftelsesgebyret, eller som nevnt til å kjøpe inn varer og tjenester (for eksempel regnskapsførsel), investeringer eller til å betale ut lønn.

Starte as uten kapital

Det er mulig å stille med aksjekapital i form av eiendeler, som da må ha en verdi på 30.000 kroner. Dette kalles tingsinnskudd, og er at eiendeler (ting selskapet eier) står for hele eller deler av aksjekapitalen. Hvis du velger en slik løsning må du ta kontakt med en autorisert revisor som kan bekrefte verdien på eiendelene, før de kan godkjennes som gyldig kapital.

Registrere selskapet

Når du har betalt aksjekapitalen kan du registrere selskapet i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. Her må bekreftelse på innbetalt egenkapital legges ved.

Hva koster det å etablere et as?

I tillegg til at du må stille aksjekapital tilgjengelig, så tar Brønnøysundregistrene betalt for å registrere et aksjeselskap. Se gjeldende priser.

Hva koster det å drive et as?

I tillegg til selskapets utgifter som lønn, husleie og strøm, kan det også bli kostnader knyttet til banktjenester og regnskapsfører. Aksjeselskap må p.t. betale 22 prosent skatt, men du betaler kun skatt på overskuddet, ikke av de samlede inntektene.

Når er selskapet stiftet?

Selskapet er stiftet når alle har signert og når utfyller, stifter(e) og revisor har mottatt en tilbakemelding i Altinn. Meldingen inneholder stiftelsesdokument, vedtekter og eventuelt redegjørelse.

Etter at selskapet ditt er stiftet så må du sende inn en registreringsmelding til Foretaksregisteret. Og det er først når selskapet er registrert i Foretaksregisteret at du vil få organisasjonsnummer og firmaattest.

Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet. Selskapet er stiftet når den siste stifteren har undertegnet stiftelsesdokumentet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Oppsummering

Nå har vi gått gjennom hvordan du kan starte aksjeselskap steg for steg. Vi har sett på hva et aksjeselskap er, hvordan starte AS, hva aksjekapital er og hva det kan koste deg å etablere din egen bedrift.

Har du en innovativ forretningsidé med stort vekstpotensial? Er du i tvil om du skal etablere et AS eller ikke? Trenger du bistand til å utvikle din forretningside eller til å utarbeide en god forretningsmodell? Vår inkubator har lang og bred erfaring innen oppstart, drift og utvikling av selskaper.

Ta kontakt med oss så kan vi bistå deg.