Prosjektet The Circular Bioeconomy Arena har som hovedmål å bidra til grønn omstilling ved å øke sirkulariteten og veksttakten i skog- og trebaserte næringer.

For å kunne bidra til grønn omstilling leter prosjektet etter gode innovasjonsideer som kan redusere klimagassutslippene og lette presset på naturressursene, samtidig som de kan bidra til vekst. Dette kan eksempelvis være selskaper med nye produkter, tjenester og teknologi som baserer seg på sirkulære forretningsmodeller, inkludert sidestrømmer og returtre i eksisterende små- og mellomstore bedrifter.

Samtidig kan det også være selskaper i tilgrensende næringer som leverer produkter, tjenester eller teknologi som skog- og trenæringen kan ha nytte av, eksempelvis kartleggingstjenester eller LCA-analyser.

SMBer og oppstartsbedrifter som ønsker å engasjere seg i prosjektet, vil kunne få:

  • Større nettverk nasjonalt og internasjonalt (eks. kunder, partnere og investorer)
  • Støtte til utvikling og skalering (eks. IPR/patent, finansiering, forretningsutvikling)

Innovasjonsaktører og -miljøer vil kunne:

  • Bli en del av et større innovasjonsnettverk og påvirke prosjektsatsninger
  • Få mulighet til å gi innspill på behov innen sirkulær skoglig bioøkonomi

Gjennom samarbeid over landegrensene i Norge-Sverige vil prosjektet utvikle innovasjonsprosesser og -metoder, og samtidig bygge kunnskap om juridiske grensehindre og finansieringsmuligheter. Samarbeidet vil gi gode muligheter for oppskalering og internasjonalisering av produkter, tjenester og teknologi som fremmer sirkularitet i trebasert industri .

Finansiering

Prosjekt «Circular Bioeconomy Arena» finansieres av Interreg Sverige-Norge sammen med fylkeskommunene i Innlandet, Akershus, Buskerud og Østfold, samt region Värmland og Dalarna på svensk side.

Prosjektpartnere

Norsk side: Norwegian Wood Cluster i samarbeid med Klosser Innovasjon, Kjeller Innovasjon og Circular packaging cluster.

Svensk side: Paper Province, Dalarna Science Park, Innovatum og Sting bioeconomy.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster.

Kilde: Miljødirektoratet