Fredag 17. april er det varslet at portalen for kompensasjonsordning for næringslivet vil åpne. Hvordan kan bedrifter best forberede seg på å fylle ut denne søknaden?

Hovedprinsippet bak støtteordningen er at foretak som har fått omsetningssvikt på grunn av koronaviruset kan søke om erstatning for å få dekket omsetningsuavhengige kostnader. Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 prosent eller mer fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen. For mars måned er denne grensen på 20 prosent.

Støtteintensiteten vil bli bestemt ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Dette rapporterer foretaket selv inn i portalen. Da gjelder tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019. Alternativt bruker man et gjennomsnitt for januar og februar 2020, dersom foretaket ikke var i virksomhet i mars 2019 eller hadde unaturlig lav omsetning våren 2019.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av:

 • hvor mye omsetningen har falt,
 • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
 • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Dette bør du forberede deg på for å få fylt ut søknaden:
Foretak må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned sammenlignet med samme periode foregående år for å få støtte. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

Bedrifter bør derfor sørge for å;

 • være à jour med bokføringen av regnskap. Det er lurt å sende alle bilag til din regnskapsfører. Det er mye enklere å holde oversikt over alle kostnader når disse er bokført og ajourholdt i regnskapssystem. Dette vil kunne forenkle arbeidet med å produsere frem dokumentasjoner av faste kostnader.
 • sikre at kostnadene er registrert på riktig regnskapskonto.
 • ha periodiserte kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt).
 • ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen. Har du ikke hatt omsetning i 2019, kan du alternativt benytte gjennomsnittet for januar og februar 2020.
 • ha fullstendig oversikt over omsetningen i mars og fremover. Dette innebærer også beregning av omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om din bedrift omfattes av ordningen.

Portalen med søknadsskjema vil bli tilgjengelig via Skatteetaten sine nettsider og ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis.

Gjelder uunngåelige faste kostnader
Kompensasjonsordningen gjelder for såkalte uunngåelige faste kostnader. Dette er kostnader som løper selv om virksomheten opplever omsetningssvikt, som for eksempel husleiekostnader.  Som uunngåelige kostnader regnes kostnader som bedriftene selv ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale og lignende inngått før 1. mars.

Følgende poster i næringsoppgaven er definert som de uunngåelige kostnadene:
6300: Leieutgifter lokale
6340: Kostnader til elektrisk strøm eller brensel
6395: Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Her føres andel av nevnte kostnader som gjelder bruk av bygninger, anlegg mv. i næringsvirksomheten
6400: Andre leiekostnader. Leiekostnader fra alle andre objekter enn lokaler (post 6300) føres her. Eksempler kan være kostnader ved leie av fast eiendom (jord/beite), maskiner, transportmidler, inventar mv.
6700: Fremmed tjeneste – kostnader til f.eks. eksterne regnskapsførere, revisorer, advokater, konsulenter mv.
6995: Kostnader til kontor, elektronisk kommunikasjon, porto, herunder kostnader til telefon, mobiltelefon internett og lignende.
7040: kostnader til biler nyttet i næring
7490: Kontingenter
7500: Forsikringspremie – forsikringskostnader med unntak av bil- og personalforsikringer
*Det meste av dette er hentet fra Skatteetaten, men er kun ment som veiledende informasjon. Sjekk Skatteetaten.no før eventuell innsendelse, slik at du får den siste, offisielle informasjonen. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

Mindre beløp enn 5000 kroner per måned vil ikke dekkes. Kontantordningen vil dekke et maksbeløp per juridisk person per måned på opptil 30 millioner kroner per måned.

Beregning av støtte
Staten vil legge til grunn følgende formel til å regne ut støtte:

Kompensasjonsstørrelse = omsetningsfall i prosent x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktoren

Justeringsfaktoren er:
– 0,9 for bedrifter nedstengt av staten
– 0,8 for øvrige bedrifter

Egenandelen er:
0 kroner for bedrifter nedstengt av staten
– 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter

Nylig oppstartede bedrifter kan få støtte
Omsetningsfallet som ligger til grunn for beregning av kompensasjonen måles som omsetning i månedene som støtteordningen gjelder for sammenlignet med omsetningen i en normal og sammenlignbar periode.  For de fleste bedrifter vil samme måned året før være et naturlig sammenligningsgrunnlag. For bedrifter som ikke eksisterte for et år siden kan en nyere periode, for eksempel januar eller februar 2020 være et utgangspunkt for beregningen av omsetningsfallet.

Finansdepartementet ser også på muligheten for å kunne justere utgangspunktet for beregningen av omsetningsfallet for foretak som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden februar 2019 – februar 2020. Hvordan omsetningsfallet skal beregnes og hvilke utgangspunkt det beregnes fra, vil bli nærmere fastsatt i forskrift. Nivået på kompensasjonsbeløpet vil uansett ta utgangspunkt i nivået på uunngåelige faste kostnader i mars 2020.

Hvem ordningen omfatter
Kompensasjonsordningen skal gjelde for alle registrerte foretak i Norge. Mer konkret er dette selskaper som er registrert i Foretaksregisteret med hjemmel i foretaksregisterloven § 2-1, samt enkeltpersonforetak (EPF) registrert i Enhetsregisteret. Foretaket må ha skatteplikt til Norge.
Det er likevel en del foretak som ikke får nyte godt av ordningen:

 • Foretak uten ansatte (unntatt EPF og ansvarlige selskap der virksomheten er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet
 • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

I tillegg faller en del næringer utenfor som ikke forventes å ha stort omsetningsfall.

Hva med bedrifter som faller utenfor ordningen?
Det kan være flere bedrifter som ikke kvalifiseres til å bli kompensert. Dette kan gjelde vekstbedrifter, bedrifter som har hatt dårlig omsetning i 2019 og andre bedrifter som har faste inntekter, men som vil oppleve manglende innbetalinger fra sine kunder. Disse bedriftene vil derfor ha utfordringer med likviditet og oppleve usikkerhet i denne perioden.

Regjeringen har vedtatt andre økonomiske tiltak for å hjelpe disse bedriftene.
Ett av disse tiltakene er garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter og innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån. Det er allikevel en del krav som må oppfylles for å få innvilget slike lån. Bedrifter må ha færre enn 250 ansatte, ha en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro (med valutakurs på 9,8511 kroner per euro). Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter 31. desember 2019 vil også falle utenfor denne ordningen og bør derfor innføre flere tiltak å redusere kostnadene så langt det er mulig.

Les mer på kompensasjonsordning.no

BILDE: Fredag 17. april er det varslet at portalen for kompensasjonsordning for næringslivet vil åpne. Foto: AdobeStock