Norge har store muligheter for å øke verdiskapingen på basis av landbruksteknologi. Teknologibedriftene i landbruket og norske bønder tar imot initiativet om en agritech-katapult med stor entusiasme og har bedt NCE Heidner Biocluster arbeide fram et slikt senter.

Kraftsamling for agritech-katapult
NCE Heidner Biocluster inviterte sentrale klyngebedrifter og forskningsmiljøene rundt landbruksteknologi, også kjent som agritech, til et oppstartsmøte for etablering av katapult.
– Vi ble overveldet over responsen og opplever at det er bred enighet om at katapult er et virkemiddel som vil treffe agritech svært godt, forteller klyngeleder Kristiane Haug Berg.

Administrerende direktør i Geno SA, Kristin Malonæs, er positiv til initiativet.
– Det er behov for infrastruktur for å få prototypene fram til kommersialiserbare løsninger. Vi har verdensledende forskningsbedrifter i Norge, og kan skape mye ny verdi. For å få til mer verdiskaping, vil et katapultsenter være viktig, sier Malonæs.

Tverrfaglig kompetanse for å møte bedriftenes behov
NCE Heidner Biocluster er en nasjonal klynge som samler sentrale teknologibedrifter innenfor landbruket. Bedriftene er tydelige på at utviklingsløpene krever tverrfaglig kompetanse, og oppstartsmøtet samlet sentrale kunnskapsmiljøer for bedriftene.

Høgskolen i Innlandet og NIBIO var representert på møtet.
– NIBIO representerer et nasjonalt forskningsmiljø innen landbruksteknologi, og er positiv til initiativet som nå er tatt for en nasjonal katapult innen agritech, sier Audun Korsæth, divisjonsdirektør i NIBIO.

Mange av prosjektene innen agritech vil ha stort behov for informasjonssikkerhet. Nils Kalstad, instituttleder ved NTNU, deltok på møtet.
– Vi har engasjert oss i NCE Heidner Biocluster fordi vi mener at vår kompetanse innen sikker digitalisering er et viktig bidrag inn i verdikjeden for matproduksjon, uttalte Kalstad.

Nasjonal mobilisering for internasjonale målsettinger
Landbruksteknologi er et stort og viktig satsningsområde, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom felles satsing har bedriftene identifisert store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi.

Klyngeleder Kristiane Haug Berg mener en riktig utformet katapult vil være viktig for å realisere gevinstene fra ledende forskningsmiljøer i Norge.

– Det er i dag mange tilgjengelige virkemidler og ressurser til prosjekter i tidlig utviklingsfase, men det mangler arenaer og ressurser for den prototyping og stor-skala uttesting som er nødvendig før man kan gå inn i en kommersialiseringsfase, sa Haug Berg.

Bedriftene i førersete
Medlemmene i NCE Heidner Biocluster besitter enorm kompetanse og styrke hver for seg. Ved å samle disse aktørene ytterligere rundt en katapult-etablering sammen med tunge kompetanseenheter som NTNU og NIBIO, vil det bli en meget kraftfull satsing.

Alle deltagerne er enige om at det er viktig at næringen er i førersetet. For den videre prosessen er det satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra fem bedriftsaktører, samt NIBIO og Høgskolen i Innlandet. NCE Heidner Biocluster har prosjektledelsen i arbeidet.

Les mer:
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Illustrasjonsfoto. Foto: Rakel J. Berg