Klosser Innovasjon er en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst. Med en bred forankring i næringslivet er selskapet godt posisjonert for jobben med å styrke bedriftenes konkurransekraft.

Klosser Innovasjon er et regionalt innovasjonsselskap med 30 ansatte. Gjennom over 20 år som innovasjonsselskap har selskapet erfart at tilstedeværelse gir gode resultater for næringslivet, og har nå avdelinger i Hamar, Kongsvinger, Elverum, Tynset og Kirkenær. Målsettingen er å bidra til vekst og utvikling i Innlandet.

– Vår aktivitet er kunnskapsbasert og skal styrke arbeidslivet i regionen. Innovasjonsaktivitet, kompetanseutvikling, samt klynger og nettverk styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi jobber også for en reindustrialisering av Innlandet, sier administrerende direktør Frank Larsen i Klosser Innovasjon.

Små og store bedrifter
Klosser Innovasjon bistår både små og store virksomheter, og yter den hjelpen som aktørene trenger for å utvikle seg.

– I en tid som har vært særlig utfordrende for mange bedrifter kan det være krevende å jobbe med innovasjon. Men antagelig er det akkurat nå at dette trengs, sier Larsen.

Hoveddelen av aktivitetene er knyttet opp mot innovasjon og nyskaping, med en rekke tjenester som er rettet mot gründere, oppstartsbedrifter og etablerte virksomheter.

– I inkubatoren kan bedriftene få bistand til å utvikle seg helt fra idéstadiet, sier Larsen.

Inkubatoren kan bistå bedrifter med å vurdere ideer, gjøre markedsanalyser, få tilgang på relevant kompetanse og FoU-miljø, koble bedrifter og samarbeidspartnere, innhente kapital eller skrive søknader.

– Det vi ofte ser er at når bedriften får eksterne til å hjelpe seg med disse tingene, så går det ofte raskere enn om de skulle gjort det selv. I mange tilfeller blir også resultatet bedre, påpeker Larsen.

90 bedrifter i inkubatoren
I 2020 hadde Klosser over 90 bedrifter i inkubatoren, og dette er alt fra små gründerbedrifter til omfattende innovasjonsprosjekter i store industri-bedrifter.

– Vår industri-inkubator er et verktøy for å skape vekst i eksisterende bedrifter, der bedrifter får bistand med automasjon, teknologiutvikling, innovasjon, finansiering og markedssegmentering. Målet er økt innovasjon, omsetning og flere arbeidsplasser, sier inkubatorleder Werner Melby.

Inkubatoren jobber med alle typer bransjer, men har sine fokusområder innen helse, IKT og digitalisering, bioøkonomi og industri.

– I inkubatoren jobber vi med mange spennende helsebedrifter som Victor(y) Care, som nylig lanserte en app for kronisk syke, og JodaPro som leverer livreddende videoløsninger til stemmestyrte og hodemonterte videokamera, sier Melby.

Innen IKT og digitalisering har Klosser Innovasjon bedrifter som VilMer, som gjennom en digital plattform forenkler koblingen mellom behov for opplevelser og aktivitet på institusjoner og hjemmeboende med frivillige bidragsytere.

Grønn omstilling
Klosser Innovasjon jobber tett med næringslivet og andre forsknings- og utviklingsaktører for å løfte fram grønne ideer og drive disse fram til markedet.

– Bedrifter hos oss som Digifarm, Forestia, Salsus og Vestre leder an innenfor grønn omstilling, påpeker Larsen.

Klosser Innovasjon har de siste ti årene fulgt en ambisiøs strategi med inkubatoren som en bærebjelke i et helhetlig innovasjonssystem.

– Vi har bygd opp et bioøkonomisenter med sekretariat for næringsklyngen NCE Heidner Biocluster og innovasjonssenteret BioSmia, sier Larsen.

I grensesnittet mellom de ulike forretningsområdene har selskapet utviklet et innovasjonssenter som løfter ideer med markedspotensial og driver disse frem gjennom prosjekter.

– Vårt mest ambisiøse prosjekt er satsingen på landbasert oppdrett av røye. Her har vi et nasjonalt avlsprogram og vi mobiliserer gründere på Innlandet, sier Larsen. Han har en stor tro på at de første anleggene på Innlandet blir bygget i 2021, og at Klosser Innovasjon kan forsyne oppdretterne med yngel.

Tett på klyngene
Klosser Innovasjon tror på at samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer gir positive synergier som igjen bidrar til økt verdiskaping. Derfor har de som nevnt sekretariatet for klyngen NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende bioøkonomiklynge, i tillegg til industriklyngene 7sterke og GreenHeart Industry.

NCE Heidner Biocluster er en spydspiss innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, og har over 50 medlemmer. Bedriftene har mer enn 15.000 ansatte og omsetter for over 66 milliarder kroner. Klyngen er unik i Norge og representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon med kjernekompetanse innen genetikk og bioteknologi, bærekraftig fôr og bioraffinering.

7sterke har 80 medlemsbedrifter med 4000 ansatte som omsetter for 10 milliarder kroner. Klyngen har fire fagnettverk innenfor produksjon, HR, marked og bærekraft. 23 av bedriftene i 7sterke etablerte for to år siden Arenaprosjektet GreenHeart Industry, for de bedriftene som ønsket et økt samarbeid gjennom prosjekter. GreenHeart Industry skal ta en ledende posisjon innen bærekraftig innovasjon. Klosser Innovasjon har også samarbeidsavtaler med helseklyngen HelseInn, det digitale nettverket Digital Innlandet og Norwegian Wood Cluster, som er en næringsklynge innen verdikjeden skog, industri og bygg.

Klosser Innovasjon har også ansvar for flere regionale utviklingsprosjekter med stor betydning for Innlandet. Selskapet arbeider for å bedre bosettingsbetingelsene i kommunene, spesielt i Kongsvingerregionen, gjennom blant annet å tilrettelegge for flere arbeidsplasser.

 

Bilde: RESULTATER: Klosser Innovasjon ser at tilstedeværelse gir resultater for næringslivet i Innlandet. Innovasjonsselskapet hadde i 2020 over 90 bedrifter i inkubatoren som fikk bistand til vekst og innovasjon. Fra høyre administrerende direktør Frank Larsen, inkubatorleder Werner Melby og daglig leder Lars Gillund i Kongsvinger.