Fylkesrådet i Hedmark har bevilget Klosser Innovasjon to millioner kroner til prosjektet BioSmia i 2019. Støtten gis til utvikling av nettverks- og kompetansehevingstiltak.

– Det er veldig gledelig at BioSmia får dette tilskuddet fra fylkeskommunen. Tilskuddet gir oss mulighet til å forsterke satsingen på å skape ny bioindustri i Innlandet, sier Yngve Sætre, som er prosjektleder i BioSmia.

Et fullverdig innovasjonssystem
Sammen med NCE Heidner Biocluster og inkubatoren i Klosser Innovasjon AS utgjør BioSmia et fullverdig innovasjonssystem med evne til å løfte bedrifter og gründere og øke verdiskapingen.
– I 2019 blir det blant annet viktig for oss å utvikle samarbeidet med internasjonale aktører, utvikle nye prosjekter og legge grunnlaget for fremtidig drift av BioSmia, forteller Sætre.

BioSmia
BioSmia er en møteplass og en motor for innovasjonsdrevet bioøkonomi.
– Vårt hovedmål er å etablere og utvikle markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi, slik at senteret til enhver tid har en god portefølje av prosjekter, sier Sætre.

Hovedfokus er rettet mot prosjekter i tidlig fase i et innovasjonsløp. BioSmia skal koble aktører, bidra med kompetanse inn i prosjektene og veilede mot eksisterende støtteapparat.

Mål for 2019:

  • Befeste og styrke BioSmias stilling som den sentrale møteplassen og innovasjonsaktøren innen bioøkonomi i Innlandet
  • Fange opp 70-80 ideer, iverksette 20-25 nye forprosjekter og 10 nye hovedprosjekter
  • Videreutvikle og styrke partnerskapet og samarbeid med internasjonale aktører
  • Etablere en ny finansieringsmodell som legger grunnlaget for fremtidig drift og utvikling etter 2019

Bilde: Yngve Sætre, prosjektleder i BioSmia er svært fornøyd med tilskuddet fra fylkeskommunen. Foto: Linda-Theres Trondsen