«Døren til realisering av Innlandsoppdrett» er navnet på det nye innovasjonsprosjektet i offentlig sektor som Klosser Innovasjon leder, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

Innlandsoppdrett av røye har i lang tid vært et satsningsområde i regionen og for Klosser Innovasjon gjennom prosjekt Arctic Red. Men etableringen av nye fiskeoppdrettsanlegg har latt vente på seg, mye grunnet utfordringer med søknadsbehandling og anleggsplanlegging.

– Landbasert matfiskoppdrett er nytt for regionen og utfordringene er sammensatte, både fra den offentlige og statlige siden, og fra aktøren sin side. Det er uvant med akvakultur i Innlandet og kompetansenivået er ikke høyt nok, sier prosjektleder Karina Hauge Johansen i Klosser Innovasjon.

Dette har ført til svært lang saksbehandlingstid og mye endring av planer underveis.

PÅ BEFARING: Noen av prosjektets samarbeidspartnere var nylig på befaring hos Klosser Innovasjons anlegg på Rena. Fra venstre Inga Blæsterdalen ved Statsforvalteren i Innlandet, Øyvind Nordstrand i Innlandet fylkeskommune, Karina Hauge Johansen i Klosser Innovasjon, Erik Lagethon i Innlandet fylkeskommune, Stein Jeanette Harby Lien i Høgskolen i Innlandet, Arne Magnus Hekne i Innlandet fylkeskommune, Line Andersen ved Statsforvalteren i Innlandet, Anders Waldemar Olsen ved Statsforvalteren i Innlandet og Olav Berge ved Høgskolen i Innlandet.

Foto: Klosser Innovasjon

Raske avklaringer og kompetanseheving

Hauge Johansen påpeker at det nå er et felles ønske om at forutsetningene legges bedre til rette for raske avklaringer og at det samtidig gjøres kompetansehevingstiltak i det offentlige. I tillegg at det gjøres en vurdering om hvor i Innlandet slik virksomhet egner seg best å være, så vel som hvor det ikke bør være.
– Prosjektet har fire arbeidspakker og går over tre år, og skal prøve å ta ned hindringene som sinker utviklingen av en ny vekstnæring i Innlandet, sier en optimistisk prosjektleder Hauge Johansen, som også leder avlsprosjektet Arctic Red

Enklere for både søker og saksbehandler

Hun har troen på at prosjektet kan gjøre at det løsner for etableringen av landbaserte oppdrettsanlegg i Innlandet, og at det vil bli enklere både for søker og saksbehandler å få gjennom akvakulturkonsesjoner.
– Det er nemlig ikke lenger et spørsmål om det blir landbasert matfiskoppdrett i Norge, men når. Hvis Innlandet også vil ta del i denne bransjen, så er dette veien å gå, sier Hauge Johansen.

Ny vekstnæring

Samarbeidspartnere i prosjektet er Innlandet fylkeskommune, Klosser Innovasjon, Nofima, NMBU, HINN, Statsforvalteren i Innlandet og Mattilsynet.
– Hovedmålet med prosjektet er å tilby bedre forutsetninger, saksbehandling og rådgiving for etablering av innlandsoppdrett av røye som ny vekstnæring i Innlandet, sier Hauge Johansen.

ROGNSKAP: Prosjektleder Karina Hauge Johansen viser fram rognskapene, som står klare til gytesesongen.

Foto: Klosser Innovasjon

Prosjektet

Arbeidspakkene i prosjektet har hver sine delmål, som sammen bygger opp under hovedmålet:
Delmål 1: Innovasjon i offentlig saksbehandling og rådgiving: Skape tett samarbeid mellom partene i den offentlige forvaltningen med forutsigbar, kompetent og resultatorientert saksbehandling, samt bedre rådgiving rundt akvakultur i innlandet.
Delmål 2: Moderne produksjonsanlegg for røye: Sammenstille kunnskap og oppnå «bestillerkompetanse» i akvakultursektoren for økt rådgivingsevne rundt teknologi og oppdrettssystemer til innlands røyeoppdrett.
Delmål 3: Grunnpilar Arctic Red: Videreutvikling mot bærekraftig tilbyder av rogn til det kommende markedet, samt implementere nytt genetisk verktøy i avlsarbeidet for å sikre produksjonsstammens fremtid.
Delmål 4: Tilrettelegge realisering: Legge til rette for og gjøre avklaringer som trengs rundt lokasjoner som potensielt kan egne seg for oppdrett i innlandet, samt analyse av verdiskapingspotensialet.