Med Innlandet fylkeskommune i ryggen skal Klosser Innovasjon bistå industrien i Elverumregionen med å finne grønne forretningsmuligheter.

– I krevende økonomiske tider er det behov for motivasjon og incentiver som kan bidra til at bedriftene har tid og økonomi til å prioritere omstillingsarbeid – og finne nye grønne forretningsmuligheter, sier prosjektleder Regine B. Dyreng i Klosser Innovasjon, som gleder seg til å jobbe videre sammen med de mange industribedriftene.

To bedriftsnettverk

Prosjektet «Bærekraftig industri og industrielle symbioser i Elverumregionen» har som hovedmål å utvikle bærekraftige forretningskonsepter for industrien. Det ble startet opp i fjor og ved inngangen til 2024 hadde Elverumregionen to operative bedriftsnettverk; 6Kloke (tidligere Industrinettverket i Elverumregionen) og Bio-huben Sirkulære Solør.

– Dette har hittil bidratt til at regionens to nettverk har hatt stor grad av samhandling i 2023 og bidratt til at næringspolitikken har lykkes i å samles om å skape robuste bedrifter og innovasjonsprosjekter på tvers, sier prosjektleder Regine B. Dyreng i Klosser Innovasjon.

 

Nye innovasjonsideer

Gjennom prosjektets første år (2023) har bedriftene jobbet godt med videreutvikling av eksisterende innovasjonsideer, nye har blir utviklet og 6-7 av disse er vurdert til å være forretningsmodeller med vekstpotensial.

– Bedriftene i bedriftsnettverkene 6Kloke og Sirkulære Solør har et stort vekstpotensial og kan bidra til at Innlandet kan ta en tydelig posisjon som pådriver for grønn industrialisering ved å styrke eksisterende og nye nettverksbedrifter med kompetanseheving, innovasjonsprosesser og utvikling av helt nye sirkulære forretningsmodeller, sier Dyreng.

Regin Behrens Dyreng
- I krevende økonomiske tider er det behov for motivasjon og incentiver som kan bidra til at bedriftene har tid og økonomi til å prioritere omstillingsarbeid – og finne nye grønne forretningsmuligheter, sier Regine B. Dyreng i Klosser Innovasjon.

I denne prosessen tas Klossers bærekraftsprogram – Klosser Resiliens™ – i bruk. Resilient betyr evne til å takle og komme styrket ut av endringer. Programmet er utviklet som et tilsvar på et økende behov blant et stort antall bedrifter, både innen industri og i biokonomi, med mål om å jobbe strategisk og innovativt med bærekraft. Klosser Resiliens™ skreddersyr prosesser som tar i bruk Klosser Innovasjons samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling.

Stort potensiale

Bio-huben Sirkulære Solør ble i 2023 løftet opp i Innlandsporteføljen som et industriområde med stort potensial til å bli en foregangsarena for sirkulærøkonomi på tvers av bransjer/spesialisert industri.

– Potensialet for realisering av gode ideer er stort, men klyngen trenger å opprettholde tilgang på innovasjonskompetanse og prosjektledelse for å kunne jobbe konsentrert med å utløse de forretningspotensialer som er avdekket gjennom det første prosjektåret, påpeker Dyreng.

Jon Kjetil Jutulstad i Trysil RMM, en av medlemsbedriftene i 6Kloke – industrinettverket i Elverumregionen, ser fram til å delta på Klosser Resiliens™-programmet i 2024. – Bedriften er i en spennende fase med eksportvekst i flere nye markeder. Verdien av å tenke klokt rundt bærekraft når det gjelder økonomi, miljø og sikkerhet står høyt på agendaen fremover, sier Dyreng.

Jon Kjetil Jutulstad i Trysil RMM er en av medlemsbedriftene i 6Kloke – industrinettverket i Eleverumregionen og som gleder seg til å delta på Klosser Resiliens-programmet i 2024.

Fylkeskommunen: Viktig å bidra

Dette blir nå mulig ved at Innlandet fylkeskommune nylig vedtok å bevilge 790.000 kroner, som er 50 prosent av totalbudsjettet, til å gjennomføre prosjektets andre år.

Fylkeskommunedirektøren mener det er viktig at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør bidrar til å utvikle og stimulere bedriftsnettverk som særlig kan bygge opp under fremtidig næringsutvikling, og posisjonere Innlandet som en attraktiv region for næringsutvikling og innovasjon med fokus på bærekraft. Det påpekes i saksvurderingen at Innlandet scorer svært lavt når det gjelder i hvilken grad næringslivet benytter seg av FOU-midler.

– Utdanningsnivået i regionen er lavere enn gjennomsnittet, innovasjonskompetansen begrenset og evne til å opprettholde eller skape vekst i antall arbeidsplasser er mer krevende sammenliknet med andre fylker. Sør-Østerdal regionen scorer også lavt sammenliknet med andre regioner i Innlandet, heter det i saksvurderingen fra fylkeskommunedirektøren.

Bistand fra Klosser Innovasjon

Det påpekes også at bedriftene i Sør-Østerdal står dårligere rustet for omstilling når faktorene som er nevnt over kombineres med galopperende strømprisnivå, mangel på fornybar kraft, høy prisvekst og knapphet på arbeidskraft.

– For å opprettholde eller styrke bedriftens konkurransekraft må bedriftene få tilført verktøy og bistand fra kompetansemiljøer som Klosser for å kunne jobbe med effektive tiltak – både på kort og lang sikt, påpeker fylkeskommunedirektøren.

Gjennom prosjektets andre år blir det derfor fokus på tre oppgaver;
• Sikre bedriftenes etterlevelse av lover og regler innen bærekraft- og innovasjonskompetanse
• Bistå bedrifter i å minimere risiko og øke egen robusthet i den triple bunnlinjen (økonomi, samfunn og miljø)
• Bistå bedriftene i å utvikle innovasjonsideer og design av bærekraftige forretningsmodeller og sirkulærøkonomiske løsninger.

Vil du vite mer om bærekraftsinnovasjon? Kontakt Regine Behrens Dyreng.