En ny rapport viser at en ny kobling mellom Kongsvingerbanen og Hovedbanen/Gardermoen på en unik måte vil løse flere Nasjonale og internasjonale transportutfordringer, samtidig. Derfor mener Kongsvingerregionen, Gardermoenregionen og Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og flere andre aktører at Jernbanedirektoratet må komme i gang med en konseptvalgutredning for videre utbygging av Kongsvingerbanen nå.

Med en delt trasé ved Årnes mot vest knyttes Gardermoregionen direkte til det svenske banenettet. Samtidig vil dagens trasé mellom Årnes og Lillestrøm beholdes og løftes som enkeltsporet lokaltogstrekning. Det styrker grunnlaget for trafikkoverføring til tog og gir hele landet en bedre banetilknytning til Sverige og Europa. Det regionale arbeidsmarkedet styrkes.

Rapporten peker på noen åpenbare virkninger av løsningen som skisseres ovenfor:

 • Persontrafikkgrunnlaget på bane for destinasjoner langs Oslo-Stockholm korridoren utvides ved en direkte forbindelse via Gardermoregionen
 • Veksten i flytrafikken dempes ved at passasjerene tilbys et konkurransedyktig alternativ med tog til og fra destinasjoner i Sverige
 • Godstrafikkgrunnlaget på bane styrkes for sjømat til Gardermoregionen fra de nordligste fylkene og videre til Europa
 • Den planlagte kombiterminalen for gods nord for Jessheim får en direkte forbindelse til det svenske banenettet uten å måtte konkurrere om kapasiteten gjennom Oslo.
 • Kapasiteten for transport av skogsvirke på bane med systemtog utvides, både på Østlandet og til produksjonsenhetene i Sverige
 • Vekstmotoren Gardermoen kan løse veksten med kollektivløsninger på bane
 • Frekvensen i lokal- og regionaltogtrafikken langs Glomma kan utvides fra timesruter til avganger hver halv time ved at de lange transportene rutes via Gardermoregionen

Ved en forbindelse mellom Årnes og Jessheim kan elvedelta og våtmarksområdene ved naturreservatene Nordre Øyeren og Sørumsneset spares for videre utbygging av banenettet.

Gjennom utvidelse av eksisterende traséer på Hovedbanen til dobbeltspor og Kongsvingerbanen nord for Årnes reduseres investeringsomfanget og Co2 avtrykket som følger av ny infrastruktur. Det foreslås en hurtigtogforbindelse mellom Oslo og Stockholm med tilsvarende hastighet som flytoget, fremfor en høyhastighetsforbindelse som krever egne traséer. Best samfunnsøkonomisk nytte oppnås når samtlige togprodukter kan anvende banestrekningen. I kombinasjon med forventet utbygging på svensk side kan kjøretiden mellom Oslo og Stockholm bli tre og en halv time og være fullt ut konkurransedyktig med fly- og biltransport.

Utbygging av en delt trasé for Kongsvingerbanen ved Årnes til Gardermoregionen er en enkel løsning på kompliserte utfordringer. Investeringen kan benevnes som et Columbi egg. Tilkoblingen til Gardermoregionen

 • Skaper nytte for alle togprodukter og for hele landet
 • Demper veksten i flytrafikken til og fra svenske destinasjoner
 • Fører til beskjedne inngrep i naturen sammenlignet med alternativene
 • Bidrar til et mer robust og moderne transportsystem
 • Styrker næringslivet og handelen med vår viktigste handelspartner, fortrinnsvis for Østlandet nord for Oslo

Investeringsomfanget er anslått til å bli i underkant av 20 mrd. kroner. Målbar nytte er omkring det dobbelte når planlagte tiltak på svensk side også realiseres.

Rapporten kan leses i sin helhet her