Hvordan kan medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster bidra til økt innovasjon og introdusere ny teknologi raskere nasjonalt og internasjonalt? Dette var noen av spørsmålene da klyngeadministrasjonen inviterte medlemsbedriftene til webinar der mulighetene for å opprette et nytt katapult-senter i Norge ble drøftet.

Norge har i dag fem katapult-sentre med hvert sitt fokusområde. I samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge forvalter Siva Norsk katapult.

Klynge og katapult
– Et katapult-senter er ikke så ulikt en klynge, sier Bjørn Arne Skogstad, som er ansvarlig for Norsk katapult i Siva.

– Felles er gode nettverk, fagteam og gode samarbeidsprosjekter. Der klyngens medlemmer bygger nettverk og utveksler kompetanse, vil et katapult-senter i tillegg påta seg ulike oppdrag og tilgjengeliggjøre utstyr for næringslivet i hele Norge, forsetter han.

En hovedforskjell er at katapult-sentrene har som mandat og oppdrag å gi tilgang til teknologi, utstyr og kompetanse til alle selskaper. Katapult-sentrene har ikke noen konkurransehindringer for denne tilgangen, der tradisjonelle klynger er bygd opp med medlemskap der medlemmer har fordeler sammenlignet med ikke-medlemmer.

Hva er et katapult-senter?
– Hensikten med et katapult-senter er å gi bedriftene en raskere, bedre og mindre risikofylt innovasjonsprosess. Gjennom senteret skal det være enkelt å utvikle prototyper og teste med lavere risiko, forklarer Skogstad.

Et katapult-senter er en nasjonal ordning, hvor sentrene også skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse.

Agritech-katapult
Mange gode spørsmål ble tatt opp i webinaret, og for å kunne etablere et nytt katapult-senter, er det mange elementer som må være på plass. Skogstad påpekte at samspillet rundt en katapult er viktig, med ulike kjernepartnere tett på, og trakk fram Klosser Innovasjons inkubator som et eksempel på samarbeidspartner for en mulig agritech-katapult i regi av NCE Heidner Biocluster.

– Nå starter vi jobben med å finne ut hvilke tjenester vi i klyngen kan tilby og hvem som er målgruppen, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster. – Vi kommer til å se på markedet og hvilket potensiale en agritech-katapult vil ha, samt finne ut om vi ønsker å dekke alt eller deler innenfor landbruksteknologien, fortsetter hun. Det er allerede etablert en prosjektgruppe med mandat til å jobbe videre med dette.

– En ting er iallfall sikkert, at får vi på plass en nasjonal agritech-katapult, vil vi få et senter som vil være en ny og viktig læringsarena for store og små bedrifter, på tvers av bransjer og strekke seg over hele landet, sier Haug Berg.

Åpner opp for flere katapult-sentre
– Vi ønsker å opprette flere katapult-sentre i Norge, men det er usikkert om konkurransegrunnlaget publiseres i år eller i 2022, sier Skogstad, og legger til at Siva på sikt ønsker å utvide katapult-nettverket i Norge.

Les mer:
NCE Heidner Biocluster: Tar sats for å skape en nasjonal agritech-katapult
Norsk katapult: Gjør veien fra idé til marked kortere

Tilrettelegger for etablering av en nasjonal agritech-katapult. Fra venstre: Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster og Bjørn Arne Skogstad, ansvarlig for Norsk katapult i Siva. Foto: Linda-Theres Trondsen