Psykologene Trond Løkling og Tommy Antonsen lanserer denne våren Norges første digitale konflikthåndteringsverktøy, Nøgd. De har lang erfaring med å håndtere konflikter i organisasjoner, og har stor tro på sitt nye produkt.

Fra sitt hovedkontor i Kirkenær har gründerne utviklet det digitale konflikthåndteringsverktøyet som skal hjelpe store og små bedrifter med å håndtere arbeidskonflikter.

– Vi er også først i verden til å ta i bruk decision intelligence ved konflikthåndtering i organisasjoner, sier Tommy Antonsen, daglig leder i Semje Software AS, der han sammen med fagleder Trond Løkling har utviklet det digitale konflikthåndteringsverktøyet.

10 prosent er i konflikt
– Statistikk viser at alle virksomheter har konflikter. Det er ingen forskjeller om det er få eller mange ansatte i bedriften. Arbeidskonflikter oppstår, og bare i Skandinavia opplever 10 prosent å være i konflikt på arbeidsplassen, forteller Antonsen.

I Norge kan 25 prosent av alle sykmeldinger relateres til en arbeidskonflikt.

– I tillegg har en konflikt en direkte kostnad på 20.000 kroner per ansatt ved sykmelding, fortsetter han.

Arbeidskonflikter påvirker i mange tilfeller samarbeid, effektivitet, verdiskaping og kreativitet negativt. Indirekte kostnader ved en konflikt antas å være langt høyere. For ikke å snakke om de samfunnsmessige kostnadene.

Komplekse oppgaver kan gi gnisninger
– Vi ser at virksomheter i dag står overfor en økende kompleksitet i oppgaveløsningen. Enkle oppgaver automatiseres, det stilles større krav til samarbeid når krevende oppgaver skal utføres, noe som betyr at ansatte bruker 50 prosent mer av tiden sin på samarbeid enn for bare 20 år siden, forteller Løkling.

– Vi jobber tettere på hverandre, og det kan føre til at uenigheter og arbeidskonflikter lettere oppstår, påpeker han.

En leder bruker opptil 40 prosent av arbeidstiden sin på konflikthåndtering, og ledere kan også i endel tilfeller selv være en del av konflikten.

– Mange virksomheter benytter ekstern kompetanse for å håndtere arbeidskonflikter. Samtidig lurer forskningsfeltet på konflikter i organisasjoner fortsatt på hvilke tiltak som er mest effektive. Tilbakemeldinger fra ledere og konsulenter viser at Nøgd oppleves å gi støtte i å forstå konfliktens kjerne, samt gi retning på hvor og hvordan tiltak bør iverksettes, sier Løkling.

Verdifull bistand fra Klosser Inkubator
I arbeidet med å utvikle Nøgd kontaktet gründerne inkubatoren i Klosser Innovasjon.

– Det var naturlig for oss å kontakte Klosser Innovasjon for å komme oss videre med prosjektet og selskapet på en strukturert og effektiv måte. Vi ønsket tilgang på deres kompetanse og hjelp for oppstartbedrifter som oss, sier Arnesen.

Han påpeker at inkubatoren har gitt gründerbedriften god hjelp og veiledning for å kunne fokusere på de rette forretningsmessige forholdene

– Ikke minst hjelp til å komme i konstruktiv dialog med deres kontaktnett, som blant annet er Innovasjon Norge, sier Antonsen.

Nøgd er tids- og kostnadsbesparende
Nøgd er tids- og kostnadsbesparende ovenfor direkte og indirekte kostnader som oppstår ved konflikter. Nøgd hjelper også kundene til å overholde lovverket.

– Ved å benytte seg av Nøgd, kan organisasjonen spares for tidkrevende og store utgifter, sier Antonsen. Nøgd muliggjør også å trekke positive sider ut av konflikten, slik som bedring av kultur og tydeliggjøring av virksomhetens visjon og verdier.

Miljøsmart løsning
– Ved å velge Nøgd som løsning, begrenser en også bruken av konsulentreiser, ettersom våre analyser og løsningsforslag tilbys online, sier Antonsen.

Han forklarer at brukerne logger seg på Nøgd online, og kan gjøre en beskrivelse og analyse av konflikten som ønskes løst. Videre får brukeren en rapport med løsningsforslag, tips og annen nyttig informasjon for rask og sikker konflikthåndtering.

– Dette er en befrielse for mange ledere som i dag ofte føler på mye usikkerhet når en konflikt oppstår, fordi det ikke er opplagt hva en skal gjøre, sier Antonsen.

Tidlig konflikthåndtering er viktig
For at løsningen skal fungere best mulig, er det viktig at konflikten håndteres tidlig og riktig slik at en finner en best mulig inngang til problemløsningen.

– Hvis en konflikt ikke håndteres, vil utviklingen bli destruktiv med stillstand og unngåelse, forklarer Løkling.

Nøgd viser hvordan konflikten bør håndteres og kan være avgjørende for organisasjonens konkurransekraft, verdiskapning og kulturutvikling.

Løkling påpeker at med Nøgd så reduseres risikoen for langvarig sykmelding, unødvendig produksjonstap, helseplager og arbeidsmiljøproblemer.

– Målet med Nøgd er å hjelpe ledere, konsulenter, bedriftshelsetjenester og ansatte i HR med å løse konflikter på en mest mulig effektiv og god måte, sier gründerne.

 

Semje Software

Psykologene Trond Løkling og Tommy Antonsen har gjennom bedriften Semje Software utviklet konflikthåndteringsverktøyet Nøgd. Begge har omfattende erfaring med konflikter i organisasjoner og er selvstendig næringsdrivende.

Løkling har utover sin brede erfaring med konflikter i organisasjoner, skrevet sin spesialistoppgave om temaet. Antonsen har flere års erfaring fra IT-bransjen og kjennskap til hva som skjer innenfor teknologi og utvikling. Antonsen har også via sakkyndighetsarbeid opparbeidet seg betydelig erfaring om konflikter og mekling.

Semje.com