Få tilgang til opptak av webinar om strømstøtteordningen for næringslivet

For bedrifter som opplever at strømstøtteordningen er utfordrende å sette seg inn i, gjennomførte Klosser Innovasjon et webinar om støtteordningen 5. desember. I webinaret gikk vi igjennom  hva man må huske på når det skal leveres en søknad til ENOVA om strømstøtte.
Se webinaret i opptak her: https://youtu.be/X-H19hlqlKI
Klosser Innovasjon har sammen med 7sterke og Norsk Energi tidligere lansert et energikartleggingsprogram hvor man går dypere inn i arbeidet med energikartlegging og tiltaksplanlegging.

Strømstøtteordningen

Sammen med partene i næringslivet har Regjeringen kommet frem til en tiltakspakke for bedrifter som er spesielt utsatte på grunn av høye strømpriser.

24. november ble forskriften vedtatt med enkelte endringer og søknadsskjemaet ble tilgjengeliggjort på energitilskuddsordningen.no. Hensikten med strømstøtteordningen er å nå bredden av norsk næringsliv.

Hvilke bedrifter kan få strømstøtte?
Bedrifter med kostnader til strøm og fjernvarme, som utgjør mer enn 3 prosent av omsetningen kan søke om tilskudd og lånegaranti.

Unntaket er olje- og kraftbransjen, kraftintensive virksomheter og bedrifter som mottar tilskudd fra andre statlige støtteordninger. Eksempler på dette kan være landbruk, frivillige organisasjoner eller egne ordninger for husholdninger og boligselskap.

Hvordan søke om strømstøtte

Søknadsskjema for strømstøtte til bedrifter er utarbeidet av Enova og gjort tilgjengelig via energitilskuddsordningen.no. Her må regnskapstall med strømkostnader og omsetning for første halvår dokumenteres.

NB! Husk at søknaden ikke er sendt inn før revisor eller regnskapsfører har signert og godkjent søknaden.

Søknadsfristen er søndag 11. desember 2022.

Slik fungerer strømstøtteordningen

Den nye stømstøtteordningen er tredelt:

  1. Direkte og søknadsbasert tilskuddsordning som gir 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden.
  2. Ytterligere støtte på 20 prosent for strømpris over 70/kWh dersom bedriften også forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltak innen to år.
  3. Opptil 50 prosent tilskudd til ENØK-tiltaket, som utbetales ved gjennomført tiltak.

I tillegg finnes det en lånegarantiordning for å sikre likviditet. Øvre grense for lånebeløp settes til 50 mill. kroner per foretak/konsern.

Foreløpig innvilges strømstøtten for månedene oktober, november og desember i år.

Energikartleggingen skal gi en oversikt over hvilke energibærere foretaket benytter, energimengden som benyttes og kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere. Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser.

Lånegarantiordning for utsatte bedrifter

De samme bedriftene som kvalifiserer til å motta strømstøtte kan også søke om banklån i forbindelse med høye strømkostnader. Denne ordningen forvaltes av Eksfin som da garanterer for nye banklån.

Det åpnes for å søke om lån i egen bank dersom produksjons- og industribedriften har så høy strømintensitet slik at strømkostnadene kan medføre en akutt likviditetsmangel.

Lånet har et tak på 50 millioner kroner, og kriteriet om minst 3% strømintensitet gjelder også her.

Lånegarantien innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet for nye banklån, og man kan søke om både lån og strømstøtte parallelt.

Opplysninger gitt i tilskuddssøknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører og signeres av bedriftens ledelse (signaturberettiget).