I forslaget til statsbudsjett for 2019 som ble lagt frem 8. oktober får BioSmia 2,5 millioner kroner. Dette er en økning på en halv million fra 2018. Forslaget er svært gledelig, og gjør det mulig å fortsette og styrke vår satsing på markedsdrevne bioinnovasjoner.

BioSmia får også god og fyldig omtale i forslaget til statsbudsjett. Det står blant annet å lese følgende:
BioSmia – Senter for marknadsdriven bioinnovasjon
Løyvinga til BioSmia skal mellom anna nyttast til innsamling av ny kunnskap og utviklingsarbeid, i tillegg til å leggje til rette for samarbeid og nettverksarbeid. I 2017 har BioSmia oppretta direkte kontakt med bedrifter, entreprenørar og potensielle samarbeidspartnarar. Det har blitt oppretta nodar for BioSmia i dei ulike regionane i Hedmark. Nærleiken til det lokale næringslivet har gitt eit stort tilfang av prosjekt. I nokre tilfelle har BioSmia òg teke initiativ til prosjekt innan spesifikke fagområde, slik som etablering av eit bedriftsnettverk for bioraffinering av insekt.
Ved utgangen av 2017 hadde BioSmia ein portefølje på 47 aktive prosjekt, av dei var 30 nye. Prosjektporteføljen er hovudsakleg regionale prosjekt i Hedmark, men det er òg nokre prosjekt som omfattar eit større geografisk område, eller involverer nasjonale aktørar.
Av dei 28 prosjekta som blei avslutta i 2017, er om lag halvparten vidareført til hovudprosjekt eller kommersialisering.