Informasjonsmøter våren 2021

Digitalt informasjonsmøte om KVU Kongsvingerbanen 11.januar 2021

Les mer og meld deg på her

Grønn logistikk og transport - fundamentet for fremtidig vekst i innlandet

Konkurranseevnen til jernbane er sterkest på de lengre strekningene. Det er et enormt overføringspotensial fra vei til bane spesielt i de lange korridorene - slik som ACE green corridor fra Nordland til Sverige og Kontinentet. Vi skaper fremtidsløsninger innen transport på jernbanen. Vi skal etablere en internasjonal godskorridor med transportknutepunkt i Kongsvinger som åpner for lokal og nasjonal vekst.

Med økt kjørehastighet for tidskritisk gods og større ankomstpresisjon vil bane kunne ta betydelige markedsandeler innen godstransport på de lange transportstrekingene. Tilsvinger og krysningsspor åpner for internasjonal godskorridor fra hele Innlandet, Trøndelag og Nordland så vel som Møre og Romsdal uten å måtte belaste de mest trafikkutsatte områder rundt Oslo ytterligere. Ifølge en rapport som logistikkekspert Geir Berg i Flowchange har laget på oppdrag fra Klosser Innovasjon vil en kjørehastighet på 85-90 km/time i gjennomsnitt føre til en fordobling som tilsvarer 8 godstog per virkedag i nord-sør korridoren, enten innenriks fra Oslo eller over Kongsvinger til og fra destinasjoner i EU landene.

Tilrettelegging for et grønt skifte

Vi ønsker tilrettelegging for et grønt skifte hvor Kongsvingerregionen kan innta en sentral posisjon i det banebaserte transportnettet, både når det gjelder gods som transporteres over lengre avstander og bredden av oppgaver terminalene i regionene kan løse.

Mange bedrifter har for lite oppmerksomhet på det som er på utsiden av egen produksjon og markedsføring, som logistikken og det forsyningsnettverket bedriftene inngår i. Generelt kan vi si at det er mindre kontroll over, og styring av, vareflyten og miljøpåvirkningen på utsiden av produksjonslokalene. I gjennomsnitt er kostnadene til logistikk for norske bedrifter på 12 % av omsetningen (TØI, 2014), inkl. kapitalkostnader og Co2-utslipp. Vi ønsker, i tillegg til å etablere et effektivt knutepunkt, å løfte grønn logistikk som et satsningsområde. Gjennom dypere analyse av transportvolum inn og ut av fabrikk / byggeplass, kan vi se på hvordan en kan gjøre logistikken mer økonomisk og miljømessig bærekraftig og skape en mer effektiv gjenbruks- og returlogistikk. Det er da naturlig å tenke bruk av sensorteknologi og andre digitale løsninger for planlegging og sporing for å legge grunnlag for bærekraftige løsninger som redusere miljøutslippene i verdikjeden, i kombinasjon med sparte kostnader og/eller bedre leveringsservice.

Rapporter og informasjon fra prosjektet

Les mer om forslag til konsept for Kongsvingerbanen som er foreslått av Klosser Innovasjon og FlowChange i en rapport utarbeidet for Hedmark fylkeskommune, Kongsvinger kommune; En realisérbar investering med stor nytte for hele landet.

Les mer om Samfunnsnytten av Godspakke Innlandet her.

Les mer om Overføringspotensialet nord-sør til jernbane ved godstransport over lange avstander her.

Les mer om Samordnet transport og næringsutvikling i Kongsvingerregionen her.

Les også mer om prosjektet på kongsvingerregionen.no

Se presentasjon av ACE Green Corridor her.

KVU for Kongsvingerbanen er under utarbeidelse følg arbeidet til Jernbanedirektoratet her.

KVU for Hovedbanen nord er også forventet i 2020 og Samferdselsdepartementet ønsker at denne skal ses i sammenheng med den pågående utredningen for Kongsvingerbanen, samt forholdet til Gardermobanen og banesystemene i Oslo. Les mer her.

Bane NOR har flere pågående prosjekterer for å styrke Kongsvingerbanen. Les mer om hva Bane NOR gjør på Kongsvingerbanen her og her.