Prosjektet Grønn logistikk og transport - fundamentet for fremtidig vekst i innlandet

Vi skaper fremtidsløsninger innen transport på jernbanen. Vi skal etablere en internasjonal godskorridor med transportknutepunkt i Kongsvinger som åpner for vekst.

Prosjektet som er kommersielt rettet har tre resultatmål ved utgangen av 2019 – alle underbygger internasjonal transport og lokal vekst:

Mål 1: Bygging av tilsving mellom Kongsvingerbanen og Solørbanen er igangsatt i kombinasjon med etablering av en ny tømmerterminal utenfor Kongsvinger, eller en konkret fremdriftsplan med tilhørende finansiering av tiltakene foreligger.

Mål 2: Ny næringsaktivitet er etablert eller har nær forestående oppstart ved terminalene i Kongsvingerregionen, der anvendelse av jernbane er en viktig premiss for etableringen.

Mål 3: Den statlige KVU for Kongsvingerbanen er igangsatt med mandat som sikrer ivaretakelse av alle togprodukter og der løsning med tilknytning til Gardermoen er blant traséalternativene.

Les mer om forslag til konsept for Kongsvingerbanen som er foreslått av Klosser Innovasjon og FlowChange i en rapport utarbeidet for Hedmark fylkeskommune, Kongsvinger kommune; En realisérbar investering med stor nytte for hele landet.

Les mer om Samfunnsnytten av Godspakke Innlandet her.

 

Les også mer om prosjektet på kongsvingerregionen.no

 

 

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no