Portfolio

Grønn transport og logistikk

Prosjektet Grønn transport og logistikk – fundamentet for fremtidig vekst i innlandet. – King’s Cross
Prosjektet har to virksomhetsområder.
Området Samferdsel er rettet mot planlegging og realisering av statlige infrastrukturtiltak som tilrettelegger for transportvekst på bane i Innlandet. Prosjektet skal også vurdere muligheten for videreutvikling av fjerntogtraséen mellom Oslo og Stockholm ved å i størst mulig grad benytte eksisterende banenett, men tilkobling til Gardermoen – en løsning som kan realiseres tidligere og være kompliment til en helt ny trasé.
Området Logistikk-knutepunkt konsentrerer seg om tiltak for økt banerelatert aktivitet i Kongsvingerregionen i samarbeid med andre regioner og med næringslivet. Prosjektet skal bidra til realisering og oppgradering av nasjonale banekorridorene gjennom Hedmark og Kongsvingerregionen, primært rettet mot næringslivets transporter. Gjennom disse investeringene legges det til rette for næringsvekst i innlandet og nye løsninger som binder regionen tettere sammen med blant annet OsloRegionen. Prosjektet skal også bidra til å utvikle terminalområder med tilknyttet næringsvirksomhet i Kongsvingerregionen gjennom kartlegging av markedsmuligheter, kontakt med næringsaktører og utarbeidelse av konkrete forretningsløsninger samt planer for potensielle investeringer i nær dialog med interessentene.

Categories