Satsningsområder

4 vedtatte satsningsområder

For å skape vekst må regionen satse der hvor den har særlige fortrinn. Kommunestyrene i regionen har derfor vedtatt 4 særlige satsningsområder der det vil bli satt inn særlig innsats:

Kongsvingerregionen har store mengder råstoff, spesielt tømmer og potet, som kan ytterligere utvikles og foredles i regionen. Pr i dag eksporteres mye av råvaren ut av regionen, samtidig som restråstoffet i liten grad utnyttes i industriell verdiskapning.

Regionen har som ambisjon å ta sin naturlige nasjonale posisjon i forhold til grønn bioøkonomi, samt å være i front på å ta i bruk ny teknologi for å utvikle og produsere nye produkter tilpasset fremtidens markeder. Det betyr utnytte råstoffet i regionen og gjennom det bidra i den nasjonale verdiskapningen.

For regionen vil det også være viktig å se en slik utvikling i forbindelse med landbruksbaserte produkter, da vi har stor produksjon og bred kompetanse innen landbruk som må opprettholdes og videreutvikles.

Sentral beliggenhet gir regionen også en mulighet for å utvikle et konkurransedyktig logistikksenter som gir en konkurransefordel for regional industri og som avlaster Oslo (Alnabru og Oslo Havn) / Gøteborg Havn og Gardermoen.

Kongsvingerregionen har en sterk posisjon både når det gjelder bygg og anlegg, og byggevareprodusenter innen betong, stål og trelast. Fortsatt vekst i Osloregionen og klimautfordringene skaper et mulighetsrom for regionen både i forhold til å bidra til å skape nye miljøvennlige og fremtidsrettede produkter og i forhold til å øke markedsposisjonen. Dette betyr at regionen må utnytte og utvikle den sterke posisjonen og kompetansen regionen har innen bygg, anlegg og byggevareproduksjon for å skape større vekst, ny industri og nye produkter.

I regionen finner du den nest største ansamlingen av industri mellom Oslo-området og Trondheim, med sterk kompetanse innen materialteknologi. I perioden 2007-2009 ble over 700 industriarbeidsplasser lagt ned i forbindelse med finanskrisen. Gjenværende industri har vært gjennom en tøff periode med rasjonalisering og effektivisering for å overleve. Dette betyr at regionen har en sterk industrikompetanse og mange høyeffektive bedrifter. Regionen mangler imidlertid FoU-miljøer, og mye av dagens utvikling skjer som bedriftsintern utvikling. Det er derfor et mål å sikre vekst i lokal industri gjennom aktivt arbeid med produktutvikling, prosesseffektivisering, teknologiutvikling og etablering av nye markeder. I tillegg blir det viktig å stimulere til økt FoU-innsats, samt til etablering av ny industri.

Alle initiativ velkomne

Hvis din bedrift har utviklingsprosjekter eller vekstideer innenfor disse områdene, ta kontakt, så finner vi ut hvordan vi kan bistå!

Regionen vil imidlertid støtte opp om alle initiativer (for eksempel innen reiseliv, IKT og handel), selv om de ikke faller under regionens strategiske satsningsområder. Det vil si at etableringer, potensielle investeringer, utviklingsprosjekter innen reiseliv, IKT og handel vil understøttes av regionens næringsutviklingsapparat.