Klyngesamarbeid

Industriklyngen 7sterke har satt i gang et arbeid for å få Arena-status innen utgangen av 2019. Klosser Innovasjon har på vegne av 7sterke prosjektlederansvaret for Arena-søknaden. Klosser Innovasjon er også sekretariat for 7sterke.

Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskapning gjennom bærekraftig innovasjon.  Programmet har tre modenhetsnivåer hvor Areana-programmet er første nivå. Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge er programeiere.

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samspill og samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører.

Jan Egil Melby er klyngeleder for 7sterke, og ansvarlig for denne spennende satsingen.

 

Kort om 7sterke

7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Sør-Hedmark. Industriklyngen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre Sør-Hedmark som industriregion.

7sterke ble etablert av industrien i regionen i 2007, og består i dag av 60 medlemsbedrifter. Disse omsetter for til sammen ca 8mrd og har ca 4000 ansatte. Erik Platek, adm.dir i Schütz Nordic AS er styreleder for 7sterke.

En viktig del av aktiviteten i 7sterke foregår i de fire nettverkene:

  • Produksjonsnettverket, ledes av Morten Birkelund, Klosser Innovasjon AS.
  • HR nettverket, ledes av Ole Enok Skjellestad, HR-sjef i Maarud AS.
  • Markedsnettverket, ledes av Jannicke Mykkestue, markedssjef i Eskoleia AS.
  • Bærekraftnettverket, ledes av Kari Heggelund, Klubben AS.

7sterkes produksjonsnettverk er et fagforum på tvers av bedriftene. Nettverkets aktivitet har i de siste årene basert seg på utvikling av leveransekjeden via lean manufacturing, samt kompetanseheving innenfor lean ledelse.

Målet med dette er å styrke konkurransekraften til bedriftene. Målgruppen er alle som arbeider innenfor produksjon og logistikk.

Dette nettverket er en arena for de som arbeider innenfor produksjon og logistikk. Målet med nettverket er å dele og utvikle vår kompetanse, slik at man styrker konkurransekraften til bedriftene.

Nettverket jobber med LEAN-metodikk og drøfter problemstillinger knyttet til produksjonsteknologi, produksjonsprosesser, produktutvikling, materialteknologi og logistikk.

7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR og ønsker å jobbe målrettet med personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling.

Nettverket skal:
• Være et forum for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.
• Samordne og iverksette kompetansetiltak.
• Styrke kunnskap om teori og ”best practice” – og gjennom dette gjøre hver enkelt bedrift bedre i stand til å løse HR-relaterte utfordringer.

7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten innen markedsføring og salg for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Målgruppen er markeds- og salgsansvarlig i bedriftene, og nettverket jobber med:

  • Faglig påfyll og kompetanseheving for deltaker/ ansatt.
  • Utveksling av ideer/brainstorming/workshop.
  • Høgskoleutdanning innen markedsføring i regionen.
  • Felles innkjøpsavtaler og markedsføring der det er interessant.

7sterkes bærekraftsnettverk skal bidra til både å øke kompetansen og dele kompetansen, mellom bedriftene i industriklyngen, næringslivet og kommunene i Kongsvingerregionen. I tillegg har vi en ambisjon over tid å etablere konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.

Bærekraftig utvikling defineres som utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere muligheten for kommende generasjoner til å dekke sine behov. FN har utformet en felles arbeidsplan (FNs bærekraftsmål) for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har et felles ansvar for å jobbe for å nå disse målene, og bærekraftnettverket skal ha en posisjon i dette arbeidet.