Foredragsholdere Biotown Hamar 2019

Siri Kristiansen er konferansier

Seniorforsker ved Veterinærinstituttet

Anne Margrete koordinerer Veterinærinstituttets aktiviteter innenfor fagfeltet “Antibiotikaresistens”. Hun er prosjektleder for NORM-VET, som er overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistente bakterier hos dyr, i fôr og i mat, samt for overvåkningsprogrammet MRSA hos svin. I tillegg er hun involvert i rådgivning/faglige utredninger etc. til myndighetene, og er medlem av nasjonale og internasjonale utvalg/ekspertgrupper i arbeidet rundt antibiotikaresistens.

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Avdelingssjef for kreftfaglig avdeling i Kreftforeningen

Jon har et brennende engasjement for å bekjempe kreft og har ledet Kreftforeningens arbeid knyttet til forebygging og kreftomsorg – før han ble avdelingssjef for kreftfaglig avdeling. Han deltar i internasjonalt kompetansenettverk innen forebygging, tidlig oppdagelse og screeningprogram (Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC))

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, med 118 000 medlemmer, 27 000 frivillige og 190 medarbeidere. Vårt formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Områdedirektør i Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse

Geir Bukholm er utdannet lege med mastergrad i folkehelsevitenskap og helseadministrasjon. Han har dr-grad i medisin fra Universitetet i Oslo og er spesialist i medisinsk mikrobiologi. Geir Bukholm har blant annet vært instituttleder ved Rikshospitalet, forskningsdirektør ved Akershus universitetssykehus, avdelingsdirektør i Kunnskapssenteret for helsetjenesten og fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, og han har vært professor ved Universitetet i Oslo fra 1993 til 2012. Geir Bukholm har vært ansatt som ved Folkehelseinstituttet fra 2014, som prosjektleder, fagdirektør og fra 2016 som direktør for «Område for smittevern, miljø og helse». Han er også professor II ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt og skal overvåke infeksjonssituasjonen i Norge og delta i overvåkingen av utbredelse av infeksjoner internasjonalt. Instituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommuner, fylkeskommuner og forvaltningen, samt til helsepersonell og befolkningen. Dette omfatter både oppklaring og kontroll av utbrudd av smittsom sykdom og overvåkning og tiltak knyttet til antimikrobiell resistensutvikling.

OsloMet

Dag Berild er lege og spesialist i infeksjonssykdommer. Hans doktorgrad var om metoder for å forbedre bruken av antibiotika, og han har skrevet over 100 vitenskapelige artikler/lærebokskapitler hovedsakelig om rasjonell bruk av antibiotika og antibiotikaresistens. Berild har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, blant annet Den Skandinaviske Infeksjonsforenings (NESCMID) ærespris, Legeforeningens kvalitetspris, og Akademikerprisen (2016). Han arbeidet som overlege på Infeksjonsavdelingen Oslo Universitetssykehus i 29 år og er nå professor ved OsloMet (Storbyuniversitetet).

Musiker

Camilla Granlien er en ettertraktet folkesanger, oppvokst i Ringsaker og nå bosatt på Lillehammer. Hun har jobbet mye med sang-tradisjonen i Gudbrandsdalen og på Hedmarken og til og med vunnet en Kongepokal for sangen sin!

De har begge gitt ut flere plater og gjort prosjekter og konserter for folk i alle aldre. Annar og Camilla spiller også sammen i gruppa MjøsFolk som består av fem musikere med tilknytning til Mjøs-distriktet.

*Krediteres Fotograf Ingvil Skeie Ljones

Musiker

Annar By er en ettertraktet sanger og gitarist fra Elverum. Han har jobbet mye med folkesangen fra Elverum og Østerdalen og utviklet en helt egen spillestil for gitar hvor han ofte tar fele og torader-låter over på gitaren og former musikken inn i et nytt lydbilde.

De har begge gitt ut flere plater og gjort prosjekter og konserter for folk i alle aldre. Annar og Camilla spiller også sammen i gruppa MjøsFolk som består av fem musikere med tilknytning til Mjøs-distriktet.

*Krediteres Fotograf Ingvil Skeie Ljones

Administrerende direktør i Geno SA

Sverre Bjørnstad er utdannet Sivilagronom fra NMBU, og har vært direktør for Geno siden 1997. Geno satser internasjonalt med salg av avlsmateriale fra Norsk Rødt Fe (NRF), og har i tillegg satset på Innovasjon og nyskaping ut fra selskapets kjernekompetanse. Basert på denne strategien er Geno største eier i selskapene SpermVital og CryoGenetics. SpermVital sin teknologi benyttes i dag i ca 20 land og CryoGenetics leverer reproduksjons- og cryotjenester til oppdrettsnæringen iblant annet Norge, Island, Canada, USA og Chile.

Geno SA er et samvirkeselskap eid av ca 8400 norske melk- og stofekjøttprodusenter. Ca 220 ansatte og 375 mill i omsetning.

Overveterinær i Norsvin SA

Peer Ola Hofmo er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole, og er Dr. Scient. med hovedfag i husdyrreproduksjon. Han har jobbet i Norsvin siden 1988, de siste 12 årene som overveterinær med overordnet ansvar for all veterinæraktivitet i Norsvin. Hofmo jobber spesielt opp mot samarbeidende organisasjoner i landbruket, forskningsinstitusjoner og myndigheter. Han har jobbet mye med MRSA i svinebesetninger siden første påvisning i 2011.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter.

Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; verdens nest største selskap innen svinegenetikk. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar og om lag 70 ansatte.

Administrerende direktør i Graminor AS

Kristin Børresen er utdannet ved NMBU, og har jobbet i landbruket hele sin yrkeskarriere. De siste årene innen genetikk – eksport av NRF-sæd for Geno Global og nå med plantegenetikk. Børresen er også medlem av Bioteknologirådet og fagrådet for Frøhvelvet på Svalbard.

Graminor har hovedkontor på Bjørke Forsøksgård rett utenfor Hamar. Her har de jorder med forsøksfelt og produksjon av utgangsmateriale for såkorn og såfrø.

Leder av TINEs Mastittlaboratorium i Molde

Liv Sølverød har vært ansatt i mange år i TINE, og jobber med arbeidsområdene husdyrhelse, melkekvalitet og laboratoriediagnostikk. Hun har ansvar for Tines akkrediterte diagnoselaboratorium «Mastittlaboratoriet i Molde» og for Råmelkslaboratoriet i Trondheim, der analyse av melk fra norske gårder analyseres for kjemisk sammensetning og bakteriologisk kvalitet.

Tine er det eneste meieriselskapet i verden som eier og driver sitt eget veterinære diagnoselaboratorium. Her analyseres prøver fra kyr og geiter for å kartlegge sykdommer. Bakteriediagnostikk og antibiotikaresistens-testing ligger til grunn for vurdering av medisinbruk og forebyggende tiltak ute i fjøset. Informasjon samles i en stor nasjonal database – Husdyrkontrollen – og data er tilgjengelig på egen nettside for den enkelte melkebonde.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø

Rafi er leder for den strategiske forskningsgruppen Bioinformatikk and Bio-oppdagelse ved Høgskolen i Innlandet. Han har ledet flere industrielle forskningsprosjekter om utvikling av nye antibiotika, og har flere pågående One Health-AMR-fokuserte prosjekter. Alle disse prosjektene handler om utvikling av et raskt diagnostisk verktøy som identifiserer patogenet, fullstendige resistomer og gir data om antibiotika-fenotype. BEDREHELSE-prosjektet er et bilateralt India-Norge-prosjekt og er fokusert på kritiske patogener på WHO-listen. Han er i dag hovedveileder for 1 doktorgrad, 2 postdokumenter og 4 masterstudenter. Rafi er del av ledergruppen og leder for en arbeidspakke i det nyetablerte NFR-finansierte AMR-nettverket, NORSE.

Sjef for forskning, innovasjon og fagutvikling i Mimiro

Harald Volden har Dr. agric. -grad fra NMBU, og 31 års fartstid innen forskning og utvikling innen drøvtyggerfysiologi og ernæring. Han var tidligere leder for forskning og systemutvikling i TINE Rådgiving, har ledet flere større forskningsprosjekter ved NMBU og skrevet over 300 fagartikler på norsk og engelsk. Volden er hovedarkitekten bak systemet NorFor, som er et felles nordisk fôrvurderingssystem for storfe, og han er også hovedarkitekten bak etableringen av Mimro.

Mimiro er et selskap eid av TINE og Felleskjøpet Agri, som utvikler produkter og tjenester basert på optimalisering og analyse av bondens data, løsninger som skal være enkle å bruke i hverdagen på gården og samtidig gi konkrete råd bonden kan handle på bakgrunn av. Ambisjonen er å være et verdensledende miljø innen landbruk når det gjelder brukerdesign, skybaserte applikasjoner, tingenes internett og datasikkerhet.