Føsker/Kletta

Kort vei til Sverige og Elverum

Området har beliggenhet omtrent 3 km sør for Kongsvinger sentrum og har lett tilknytning til RV2. Området er for det meste flatt på avskoget grunn. Gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2007 er regulert til kontor/industri og plasskrevende handel. Det er ført frem infrastruktur til store deler av området. Ca 78.000 m2 areal er ledig og er umiddelbart byggeklart. Interessenter kan selv i stor grad bestemme tomtestørrelse og grenser slik at ervervet passer virksomheten best mulig. Området har utvidelsesmuligheter vestover.

Fakta om området

Adkomst: Lokalisert syd i Kongsvinger med adkomst til Rv 2 via rundkjøring.
Antall dekar som er regulert: Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig. Mulighet til å regulere ytterligere 550 daa, dette er satt av i kommuneplanen
Arealsituasjon: Skrånende flatt terreng med hovedvei inn på område. Byggeklare tomter.
Regulert til: Industri/bygg og anlegg. Plasskrevende handel.
Reguleringsplan: Byggehøyde inntil 9 meter gesimshøyde, utnyttelsesgraden er BYA 60 %.
Grunnforhold: Stabile grunnforhold. Området er avskoget.
Vann og kloakk: Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk
Strøm /bredbånd: Strøm og fiber inne på området.
Fjernvarme: Fjernvarmetrasee planalgt til området, usikkert når det blir bygget.
Eier(e): Kongsvinger kommune
Annen industri på området: Kongsvinger betong, noen tomter er solgt men ikke bebygd enda

Adresse:

Mårvegen, 2211 Kongsvinger

Mer info

Ekstern lenke til Reguleringsplan
Kommuneplanens arealdel

Avstander

RV2: 0,5 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 3,2 km
Svenske grensen: 34,6 km
Gardermoen flyplass: 80 km
Oslo havneterminal: 96 km

Kongsvinger

Avstand kommunesenter: 3,0 km
Folketall: 17 850
Areal: 1036 km2

For mer info:
Stian Gulli Hansen
Prosjektleder K+
stian@hkp.no
Mobil 905 72 748

http://www.kongsvinger.kommune.no