Skogen inn i fremtiden er en arena hvor gamle tradisjoner møter innovative løsninger og ny teknologi - Sentrum Videregående Skole, 6. november 2018

Norge har store skogressurser, men klarer å ta ut mindre verdiskapning av disse, relativt sett, enn både Sverige og Finland. Årets seminar vil vise hvordan vi kan skape større verdier ut av skogressursene, gjennom blant annet industrielt trebyggeri og videreforedling av Svensk halvfabrikat.

Sammen skaper vi bærekraftig produksjon og nye ideer!