Klosser Innovasjon har via BioSmia gjennomført et forprosjekt eid av Hedmark Biogass AS, for å synliggjøre muligheten for produksjon av biogass i Kongsvingerregionen. 

Forprosjektet viste at det finnes tilstrekkelig med råvarer i regionen for etablering av en biogassfabrikk. Utfordringen er å få god lønnsomhet i et slikt anlegg. En del av inntekten til en biogassfabrikk kommer fra gate fee’s fra blant annet våtorganisk avfall. Med flere innbyggere i regionen ville man hatt enda mer gate fee, og høyere inntekt. I Kongsvingerregion blir den hovedsakelige input til et slikt anlegg husdyrgjødsel, som ikke har med gate fee. Prosjektet viste en potensiell god besparelse av CO2-utslipp for regionen, noe som forutsetter at produsert biogass erstatter dagens regionale bruk av fossilt drivstoff.
Nå skal prosjektet tas videre inn til neste fase. Forprosjektet viste tydelige muligheter for bedre utnyttelse av restprodukter, som igjen kan gi stor besparelse på utslipp av klimagasser.
Neste fase vil se nærmere på bl.a. :
1. Teste substratmikser.
2. Intensjonsavtaler
3. Grundigere økonomisk analyse

Finansiert av: Åsnes kommune, Kongsvingerregionen, Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Innovasjon Norge, Solørfondet.
Prosjekteier: Hedmark Biogass
Prosjektleder: Ronny Olsson